รักษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอาชีพ


 

 

                  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำเอาผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ได้จากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านดิน 
            น้ำ ป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ และสาธารณสุข มาจัดทำเป็นแปลงสาธิตและจัดแสดงไว้ในรูปแบบของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" 
              และได้รักษา "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" นี้ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
              และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิสังคมของตนเองต่อไป

 

    
                 

                 
             
                  
             
             
              
              

   
               
                
                
                
                       
                     
                     

                                       
                                                              
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 343,122