รักษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอาชีพ


 

 

                  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำเอาผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ได้จากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านดิน 
            น้ำ ป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ และสาธารณสุข มาจัดทำเป็นแปลงสาธิตและจัดแสดงไว้ในรูปแบบของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" 
              และได้รักษา "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" นี้ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
              และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิสังคมของตนเองต่อไป