พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔


 

         ศูนย์สาขาที่ 4 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ยูโย โคกกระท่อม

 

 

                       ตั้งอยู่ในเขตตำบลพร่อน และตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๓o,o๖๕ ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว เพื่อสงเสริมการทํานาปลูกขาว ขุดยกรองเพื่อปลูกพืชผัก และไมผล แบบผสมผสาน การทําเกษตรทฤษฎีใหม การปลูกปาลมน้ำมัน การเลี้ยงปลา สงเสริมการผลตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และสาธิตการปลูกพืชปุยสดกอนฤดูทํานา การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ รายละเอียดการดำเนินการในพื้นที่ดังนี้

                                     1) โครงการพัฒนาพื้นที่บานโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ 1,072                          ไร่ ซึ่งเกษตรกรไมสามารถปลูกพืชได ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดสนับสนุนการขุดยกรอง และวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน สงเสริมการ                              ปลูกปาลมน้ำมันและทำการเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่จำนวน 322 ไร เกษตรกร 64 ราย ปรับพื้นที่เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผัก ไมผล                              ขาวหอมกระดังงา สังขหยด ชัยนาท จันทรเตะ คูหา และพันธุซีบูกันตัง พื้นที่จำนวน 230 ไร เกษตรกร 18 ราย

                                  2) โครงการพัฒนาพื้นที่บานยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ 3,500                                    ไร เกษตรกรไมสามารถปลูกพืชได ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการสนับสนุนการขุดยกรองและวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พรอมสง                            เสริมการปลูกปาลมน้ำมันและทำการเกษตรแบบผสมผสานรวมพื้นที่จำนวน 1,128 ไร เกษตรกร 118 ราย พัฒนาพื้นที่ปรับปรุงบำรุงดิน                          พรอมสงเสริมการปลูกขาว พื้นที่จำนวน 500 ไร เกษตรกร 22 ราย แตปจจุบันมีเกษตรกรทำนาแค่ 2  ไร เท่านั้น เนื่องจากประสบปัญหา       สภาพพื้นที่มีวัชพืชขึ้นหนาแนนยากตอการกำจัด ขาดแรงงาน มีแมลงศัตรูขาว ทำใหไดรับผลผลิตขาวนอยมากและไมไดเลย

 

                                 3) โครงการพัฒนาพื้นที่บานโคกกระทอม ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่ดินเปรี้ยวเกษตรกรไมสามารถ                            ปลูกพืชได ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดสนับสนุนการขุดยกรองและวัสดุปรับปรุงบำรุงดินสงเสริมการปลูกปาลมน้ำมันและทำการ                              เกษตรแบบผสมผสาน รวมพื้นที่จำนวน 410 ไร เกษตรกร 68 ราย และสงเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่บานโคกกระทอม ปลูกขาวพันธุหอม                          กระดังงา สังขหยด ลูกนาก และพันธุสือรีบูกันตัง จำนวน 342 ไร เกษตรกร 50 ราย บ้านโคกไผ่ ปลกข้าวพันธุ์หอมกระดังงา จันทรเตะ                            สังขหยด และพันธุคูหา พื้นท 327 ไรเกษตรกร 20 ราย

 

                                   4) บานโคกงู บานโคกชุมบก บานบางขุนทอง บานวัดใหม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ สนับสนุนการขุดยกรองและวัสดุปรับปรุงดิน                        สงเสริมการปลูกพืชผักและไมผลแบบผสมผสาน ในพื้นที่บานโคกงู จำนวน 352 ไร เกษตรกร 24 ราย พื้นที่บานโคกชุมบก จำนวน 871                           ไร เกษตรกร 103 ราย พื้นที่บานบางขุนทอง จำนวน 210 ไร เกษตรกร 44 รายสงเสริมการปลูกขาวในพื้นที่บานโคกงู ปลูกขาวพันธุลูก                           ขาว สังขหยด และพันธุสือรีบูกันตัง พื้นที่จำนวน 520 ไร เกษตรกร 25 ราย บานโคกชุมบก ปลูกขาวพันธุหอมกระดังงาและคูหา พื้นที่                             จำนวน 173 ไร เกษตรกร 17 ราย บานวัดใหม ปลูกขาวพันธุหอมกระดังงา หมอรอด จันทรเตะ สังขหยด และพันธุคูหา พื้นท่ีจำนวน                               260 ไร เกษตรกร 36 ราย ขุดบอดิน พรอมสนับสนุนการเลี้ยงปลาและถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากินพืช

 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

           ตั้งอยู่ในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร่......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ

            อยู่ที่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓๕ ไร่ สาธิตการจัดระบบการจัดการดิน.......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
          

            ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑,๕oo ไร่ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับ....