งานปศุสัตว์


 

         งานวิจัยของงานปศุสัตว์ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 
ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ  78.1 KB
2   การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  47.0 KB
3
 
  การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็น
      อาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม) 

  47.6 KB 
4
 
  การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็น
      อาหารแกะ) 

  45.2 KB
5   การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ 
42.0 KB
6   การใช้ถั่วคาวาลเคดเป็นอาหารหยาบเลี้ยงแกะเนื้อ 
46.4 KB
7   การใช้วัสดุพลอยได้จากฟาร์มขุนโคส่งตลาด การทดลองที่ 1 การใช้ฟางปรุงแต่ง และฟางข้าวเสริมใบกระถินขุนโคในช่วงฤดูแล้ง 
72.6 KB
8   การศึกษาเบื้องต้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายขอบพรุเพื่อการเลี้ยงแพะ 
88.0 KB
9
 
  การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สาคูและใบกระถินป่นเสริมเป็นอาหารเลี้ยงเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) เพื่อพัฒนาการเลี้ยงเป็ดโครงการ
     ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 

  63.5 KB
10   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรในหมู่บ้านบางมะนาว 
74.2 KB
11   ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์บางชนิดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
43.5 KB
12   โภชนะที่ย่อยได้ของหญ้ารูซี่ 
72.3 KB
 13   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าชันกาดจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  73.7 KB
 14   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าปล้องและหญ้าข้าวผีจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  86.5 KB
15   การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม กากเมล็ดยางพารา และกากมะพร้าวเป็นอาหารขุนโคเนื้อ  58.8 KB
16   การศึกษาเบื้องต้นการใช้ใบกระถินณรงค์เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงโค  55.5 KB
17   การใช้ใบกระถินเทพาเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  57.2 KB
18   การใช้ใบกันเกราเป็นอาหารเสริมเลี้ยงแพะเนื้อ  58.4 KB
19   การใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์บางชนิดในพื้นที่ดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุ  55.5 KB
20   การปลูกถั่วมะแฮะในพื้นที่สภาพพรุโดยการใช้ปูนขาวและปุ๋ยอัตราต่างกัน  56.6 KB
21   การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ของถั่วคนทีดิน  54.6 KB
22   การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ในถั่วคาโลโปโกเนียม  53.7 KB
23   การเสริมแร่ธาตุสำหรับโคที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่สภาพพรุ  56.5 KB
24   ผลของระยะการตัดที่มีผลต่อผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกในดินชุดบ้านทอน  55.0 KB
25   การศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยของหญ้าโคไร กรีนแพนิค กินนี และมอริซัส ในสวนมะพร้าว  53.6 KB
26   การเพิ่มผลผลิตของหญ้ามอริซัสในพื้นที่สภาพพรุโดยการใช้ปูนขาวและปุ๋ยต่างๆกัน  55.3 KB
27   โภชนะที่ย่อยได้ในใบกระถินเทพา  50.5 KB
28   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าโคไรที่ปลูกในดินชุดบ้านทอน  55.4 KB
29   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าตีนติด  53.4 KB
30   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าพลิแคทูลั่ม มาจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  55.0 KB
31   ระดับแร่ธาตุในเลือดแกะที่ปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าในดินทรายชุดบ้านทอน เปรียบเทียบกับการเลี้ยงในแปลงหญ้าในดินชุดปากช่อง  54.0 KB
32   การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับแร่ธาตุในเลือดโคในพื้นที่โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโกลก  55.7 KB
33   สถานภาพด้านแร่ธาตุของโค ซึ่งเลี้ยงในพื้นที่ดินพรุและดินทรายในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  57.6 KB
34   การใช้สาคูกากเนื้อในเมล็ดปาล์มและกากเมล็ดยางพาราเป็นอาหารหลักเป็ดเทศ  56.5 KB
     
    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  งานพัฒนาที่ดิน
          งานวิจัยของงานพัฒนาที่ดิน (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา  

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ...............

 งานควบคุมโรคติดต่อฯ
          งานวิจัยของงานควบคุมโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การใช้ถังเทียนไขผสมนำมันตะไคร้หอมขับไล่ยุง mansonia ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 

                    การปรากฏตัวของ...............

  งานประมง
          งานวิจัยของงานประมง  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การทดลองแก้ไขบ่อน้ำเปรี้ยวเพื่อเลี้ยงปลา 

                    การทดลองใช้หินฝุ่นแก้ภาวะ............

  งานป่าไม้
         งานวิจัยของงานป่าไม้  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม 

                    การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกใน............

   งานวิชาการเกษตร
         งานวิจัยของงานวิชาการเกษตร  (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ)

                    การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ทนทานต่อดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ์) 

                    ข้าวจ้าวพันธุ์ "ลูกแดงปัตตานี" พันธุ์ข้าวแนะนำสำหรับปลูกในดิน.....................

Visitors: 86,689