งานปศุสัตว์


 

         งานวิจัยของงานปศุสัตว์ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 

 

 

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ
Abstract Full
2   รายงานการศึกษาเบื้องต้นเพื่อลดพิษในน้ำพรุ Abstract Full
3   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) Abstract Full
4   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สาคูและใบกระถินป่นเสริมเป็นอาหารสำหรับเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) Abstract Full
5   การเพิ่มผลผลิตของหญ้ามอริชัสในพื้นที่สภาพพรุ โดยใช้ปูนขาวและปุ๋ยต่างๆกัน Abstract Full
6   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าชันกาดจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง Abstract Full
7   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าปล่องและหญ้าข้างผีจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง Abstract Full
8   โภชนะที่ย่อยได้ของหญ้ารูชี่
Abstract Full
9   โภชนะที่ย่อยได้ของใบหลาง
Abstract Full
10   การศึกษากากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ศูนย์พิกุลทองฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็นอาหารแกะ) Abstract Full
11   การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ Abstract Full
12   โครงการศึกษาการใช้วัสดุพลอยได้จากฟาร์มโคขุนส่งตลาด Abstract Full
13   การใช้กากมะพร้าว กากเมล็ดยางพาราและกากเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นสูตรอาหารขุนแกะ
Abstract Full
14   โภชนะที่ย่อยได้ของใบแคฝรั่ง Abstract Full
15   โภชนะที่ย่อยได้ของใบหม่อน
Abstract Full
16   ผลของความสูงและความถี่ในการตัดที่มีผลต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของ บุหงานราในชุดดินบ้านทอน Abstract Full
17   การศึกษาผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินีสีม่วง หญ้ากินีมอมบาซาและหญ้ากินีโคโลเนียวในดินชุดบ้านทอน
Abstract Full
18   ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่อสมรรถนะเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียน Abstract Full
19   ค่าพลังงานและการย่อยได้ของใบกันเกรา ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่า และใบกระถินเทพาที่ใช้เป็นอาหารแพะ หมู่บ้านรอบ(ศพท.)
Abstract Full
20   การสร้างฝูงต้นพันธุ์ไก่เบตงพิกุลทอง Abstract Full

 

ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ  78.1 KB
2   การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  47.0 KB
3
 
  การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็น
      อาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม) 

  47.6 KB 
4
 
  การใช้กากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (การใช้เป็น
      อาหารแกะ) 

  45.2 KB
5   การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ 
42.0 KB
6   การใช้ถั่วคาวาลเคดเป็นอาหารหยาบเลี้ยงแกะเนื้อ 
46.4 KB
7   การใช้วัสดุพลอยได้จากฟาร์มขุนโคส่งตลาด การทดลองที่ 1 การใช้ฟางปรุงแต่ง และฟางข้าวเสริมใบกระถินขุนโคในช่วงฤดูแล้ง 
72.6 KB
8   การศึกษาเบื้องต้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายขอบพรุเพื่อการเลี้ยงแพะ 
88.0 KB
9
 
  การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สาคูและใบกระถินป่นเสริมเป็นอาหารเลี้ยงเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) เพื่อพัฒนาการเลี้ยงเป็ดโครงการ
     ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 

  63.5 KB
10   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ด (ระยะเป็ดเนื้อ) เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรในหมู่บ้านบางมะนาว 
74.2 KB
11   ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์บางชนิดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
43.5 KB
12   โภชนะที่ย่อยได้ของหญ้ารูซี่ 
72.3 KB
 13   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าชันกาดจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  73.7 KB
 14   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าปล้องและหญ้าข้าวผีจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  86.5 KB
15   การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม กากเมล็ดยางพารา และกากมะพร้าวเป็นอาหารขุนโคเนื้อ  58.8 KB
16   การศึกษาเบื้องต้นการใช้ใบกระถินณรงค์เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงโค  55.5 KB
17   การใช้ใบกระถินเทพาเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อ  57.2 KB
18   การใช้ใบกันเกราเป็นอาหารเสริมเลี้ยงแพะเนื้อ  58.4 KB
19   การใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์บางชนิดในพื้นที่ดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุ  55.5 KB
20   การปลูกถั่วมะแฮะในพื้นที่สภาพพรุโดยการใช้ปูนขาวและปุ๋ยอัตราต่างกัน  56.6 KB
21   การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ของถั่วคนทีดิน  54.6 KB
22   การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ในถั่วคาโลโปโกเนียม  53.7 KB
23   การเสริมแร่ธาตุสำหรับโคที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่สภาพพรุ  56.5 KB
24   ผลของระยะการตัดที่มีผลต่อผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกในดินชุดบ้านทอน  55.0 KB
25   การศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยของหญ้าโคไร กรีนแพนิค กินนี และมอริซัส ในสวนมะพร้าว  53.6 KB
26   การเพิ่มผลผลิตของหญ้ามอริซัสในพื้นที่สภาพพรุโดยการใช้ปูนขาวและปุ๋ยต่างๆกัน  55.3 KB
27   โภชนะที่ย่อยได้ในใบกระถินเทพา  50.5 KB
28   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าโคไรที่ปลูกในดินชุดบ้านทอน  55.4 KB
29   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าตีนติด  53.4 KB
30   โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าพลิแคทูลั่ม มาจากบริเวณพรุบ้านพิกุลทอง  55.0 KB
31   ระดับแร่ธาตุในเลือดแกะที่ปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าในดินทรายชุดบ้านทอน เปรียบเทียบกับการเลี้ยงในแปลงหญ้าในดินชุดปากช่อง  54.0 KB
32   การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับแร่ธาตุในเลือดโคในพื้นที่โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโกลก  55.7 KB
33   สถานภาพด้านแร่ธาตุของโค ซึ่งเลี้ยงในพื้นที่ดินพรุและดินทรายในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  57.6 KB
34   การใช้สาคูกากเนื้อในเมล็ดปาล์มและกากเมล็ดยางพาราเป็นอาหารหลักเป็ดเทศ  56.5 KB