สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

           ที่ตั้ง กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส             
         
  วิสัยทัศน์
 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ประเมินความอุดมสมบูรณ์ ของดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            พันธกิจ       1.  การวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน
                           2.  การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดินในระดับไร่นา

 

 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 

Visitors: 55,546