สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

         สถานที่ตั้ง

 

 

ที่ตั้ง: กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

 

 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         พันธกิจ 

                          ๑. การวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน
                          ๒. การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดินในระดับไร่นา

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

          หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน ๒.ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

  รายการวิเคราะห์ให้บริการ

          ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

  รูปแบบการให้บริการ
          

           ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
         

           บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

  ช่องทางการติดต่อ
         

           ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน
         

            แบบบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างดิน 
            แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน ............

  แหล่งความรู้
         

            การเก็บตัวอย่างดิน 
            การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและให้คำแนะนำ............