รายการวิเคราะห์ให้บริการ


 

        1. การวิเคราะห์ดิน 

                         

                          ๑.๑. การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่
                                         ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH)
                                         ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC)
                                         ค่าความต้องการปูน (Lime Requirement)
                                         ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter)
                                         ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen)
                                         ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available Phosphorus)
                                         ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity : CEC)
                                         ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Potassium)
                                         ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Sodium)
                                         ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Calcium)
                                         ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Magnesium)
                                         ปริมาณจุลธาตุประจุบวกที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น Fe Mn Zn Cu
                                         ปริมาณความเป็นกรด (Exchangeable Acidity)
                                         อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Aluminum)

                          ๑.๒. การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical Analysis)
                                         เนื้อดิน (Texture)
                                         ความหนาแน่นรวม (Soil Bulk Density)
                                         ความหนาแน่นอนุภาคของดิน (Particle Density)
                                         เปอร์เซ็นต์ความชื้น (Soil Water Content)

 

    

 

        ๒. การวิเคราะห์พืช (Plant Analysis) 

                         

                          การวิเคราะห์หาแร่ธาตุต่างๆ คือ
                                         ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
                                         ปริมาณธาตุอาหารรอง ได้แก่ โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์
                                         ปริมาณจุลธาตุบางตัว ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง

 

     

 

        ๓. การวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน 

                         

                          ๓.๑. วัสดุปูน
                                         ขนาดอนุภาค
                                         เปอร์เซ็นต์ความชื้น
                                         สมมูลแคลเซียม
                                         แคลเซียมออกไซด์
                                         แมกนีเซียมออกไซด์

 

 

 

                          ๓.๒ ปุ๋ยหมัก
                                         ค่าความเป็นกรด-ด่าง
                                         ค่าการนำไฟฟ้า
                                         ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                                         ค่า C/N ratio
                                         ปริมาณโพแทสเซียม
                                         เปอร์เซ็นต์เศษวัสดุ
                                         ปริมาณฟอสฟอรัส

 

                          ๓.๓. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
                                         ค่าความเป็นกรด-ด่าง
                                         ค่าการนำไฟฟ้า
                                         ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                                         ปริมาณฟอสฟอรัส
                                         ปริมาณโพแทสเซียม
                                         ปริมาณแคลเซียมออกไซด์
                                         ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์

 

        ๔. การวิเคราะห์น้ำ  

                       

                           ความเป็นกรด-ด่าง
                           ค่าการนำไฟฟ้า
                           ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                           ปริมาณฟอสฟอรัส
                           ปริมาณโพแทสเซียม
                           ปริมาณโซเดียม
                           ปริมาณแคลเซียม
                           ปริมาณอะลูมินัม
                           ปริมาณซัลเฟต
                           ปริมาณคลอไรด์

 

 

 

 ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน 

                                           

                                              ๑. กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo
                                     โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ ๑๒๑
                                              ๒. ศูนย์บริการข้อมูลดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙o๑oo โทร. o-๗๔๓๓-๓๗๘๑
                                              ๓. สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน
                                              ๔. หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

 

 

   ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน   

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

  หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

          หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน ๒.ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

  รูปแบบการให้บริการ
          

           ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
         

           บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

  ช่องทางการติดต่อ
         

           ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน
         

            แบบบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างดิน 
            แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน ............

  แหล่งความรู้
         

            การเก็บตัวอย่างดิน 
            การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและให้คำแนะนำ............