หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

     หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ๑. ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน

            ๒. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และให้คำแนะนำการปรับปรุงดินในระดับไร่นา โดยหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

            ๓. ให้บริการวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อให้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)

 

 

      กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

             ๑. ทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

             ๒. ผลวิเคราะห์ดินมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

             ๓. ให้คำแนะนำการปรับปรุงดินที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถใช้ได้จริง

             ๔. ให้ความสำคัญกับผู้มาใช้บริการเท่าเทียมกัน

 

 


 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

รายการวิเคราะห์ให้บริการ

       ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

รูปแบบการให้บริการ

         ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

         บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

ช่องทางการติดต่อ

         ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน

แหล่งความรู้

 

 


กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Visitors: 64,123