หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน


 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 

               

                    ๑. ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน
                    ๒. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และให้คำแนะนำการปรับปรุงดินในระดับไร่นา โดยหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
                    ๓. ให้บริการวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อให้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)

 

      กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

                   

                    ๑. ทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
                    ๒. ผลวิเคราะห์ดินมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
                    ๓. ให้คำแนะนำการปรับปรุงดินที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถใช้ได้จริง
                    ๔. ให้ความสำคัญกับผู้มาใช้บริการเท่าเทียมกัน

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

  รายการวิเคราะห์ให้บริการ

          ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

  รูปแบบการให้บริการ
          

           ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
         

           บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

  ช่องทางการติดต่อ
         

           ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน
         

            แบบบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างดิน 
            แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน ............

  แหล่งความรู้
         

            การเก็บตัวอย่างดิน 
            การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและให้คำแนะนำ............