รูปแบบการให้บริการ

       ๑. หน่วยงานที่มาขอรับบริการ

                ๑.๑. นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

                ๑.๒. นักวิชาการจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัย

                       นราธิวาสราชนครินทร์

                ๑.๓. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

 

         ๒. ลักษณะการให้บริการ

              ๒.๑. การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงดิน

                ๒.๒. การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำการปรับปรุงดินในระดับไร่นา

 

 


 

รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน


 

สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน 2. ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

รายการวิเคราะห์ให้บริการ

        ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

         บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

ช่องทางการติดต่อ

         ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน

แหล่งความรู้

 

 


กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Visitors: 64,121