งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ


 

         บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน 

                    กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจักการดิน น้ำ พืชและวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ การให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และโครงการการวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นโครงการที่วิเคราะห์ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินเค็มให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

    

    

รูป กิจกรรมวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ

 

        ๒. บริการวิเคราะห์เคลื่อนที่ และให้คำแนะนำการจัดการดินในระดับไร่นา 

    

รูป การให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในจังหวัดยะลา ตรัง สงขลา และพัทลุง

 

        ๓. การวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 

                    โครงการวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เป็นโครงการที่วิเคราะห์ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นสภาพดินเค็มให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มวิเคราะห์ดินมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ และค่าต้องการยิปซัม ที่ต้องใช้ในการปรับปรุงให้สภาพดินดีขึ้น

 

         การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

     

   

รูป การติดตามดำเนินงานพื้นที่โรงปุ๋ยจังหวัดสงขลา สตูล และตรัง เพื่อขอการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต

 

         งานวิจัยร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 


           ๑. ศึกษาและตรวจวัดระดับการยุบตัวของดินอินทรีย์ในจังหวัดนราธิวาส โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ โดยมีการเก็บข้อมูลการยุบตัวทุกเดือนจำนวน ๗ สถานี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ พรุบาเจาะ พรุกาบแดง และพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
           ๒. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำในพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ โดยมีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและเก็บข้อมูล ๓๗ จุด ในพื้นที่พรุ ในจังหวัดนราธิวาส
           ๓. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกำมะถัน แปลง ๔ และแปลง ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
           ๔. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยใช้งบ กปร.
           ๕. การใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินในการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการร่วมกับนักวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยใช้งบ กปร.
           ๖. การศึกษาการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมกระดังงาที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษา: บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (งบ กปร.)

 

     

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

  หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

          หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน ๒.ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

  รายการวิเคราะห์ให้บริการ
          

           ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

  รูปแบบการให้บริการ
         

           ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

  ช่องทางการติดต่อ
         

           ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน
         

            แบบบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างดิน 
            แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน ............

  แหล่งความรู้
         

            การเก็บตัวอย่างดิน 
            การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและให้คำแนะนำ............