สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

            ที่ตั้ง กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                         วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

               พันธกิจ ๑. การวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน

                             ๒. การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงดินในระดับไร่นา

          


 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

     หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน ๒.ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

รายการวิเคราะห์ให้บริการ

       ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

รูปแบบการให้บริการ

         ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

         บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

ช่องทางการติดต่อ

         ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน ๑.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖ooo โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ..........

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน

แหล่งความรู้

 

 


กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Visitors: 65,241