หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

     หน้าที่ความรับผิดชอ   

          1.  ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน

          2.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และให้คำแนะนำการปรับปรุงดินในระดับไร่นา โดยหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

          3.  ให้บริการวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อให้การรับรองมาตรฐานปัจจั ยการผลิตทางการเกษตร (Q)

     กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

          1.ทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

          2.ผลวิเคราะห์ดินมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

          3.ให้คำแนะนำการปรับปรุงดินที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถใช้ได้จริง

          4.ให้ความสำคัญกับผู้มาใช้บริการเท่าเทียมกัน

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 

Visitors: 55,546