รายการวิเคราะห์ให้บริการ

               

            1.การวิเคราะห์ดิน

                   1.1 การวิเคราะห์ทางเคมี(Chemical  Analysis) ได้แก่

                        - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH)

                        - ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC)

                        - ค่าความต้องการปูน (Lime Requirement)

                        - ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter)

                        - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen)

                        - ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available Phosphorus)

                        - ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC)

                        - ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Potassium)

                        - ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Sodium)

                        - ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Calcium)

                        - ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Magnesium)

                        - ปริมาณจุลธาตุประจุบวกที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น Fe Mn Zn Cu

                        - ปริมาณความเป็นกรด (Exchangeable Acidity)

                        - อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Aluminum)

                    1.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพ(Physical Analysis)

                        - เนื้อดิน (Texture)
                        - ความหนาแน่นรวม (Soil Bulk Density)
                        - ความหนาแน่นอนุภาคของดิน (Particle Density)
                        - เปอร์เซ็นต์ความชื้น (Soil Water Content)

 

             2. การวิเคราะห์พืช (Plant Analysis)

                การวิเคราะห์หาแร่ธาตุต่างๆ คือ

                       - ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

                       - ปริมาณธาตุอาหารรอง ได้แก่ โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์  

                       - ปริมาณจุลธาตุบางตัว ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง

         3. การวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน

               3.1 วัสดุปูน

                       - ขนาดอนุภาค

                       - เปอร์เซ็นต์ความชื้น

                       - สมมูลแคลเซียม

                       - แคลเซียมออกไซด์

                       - แมกนีเซียมออกไซด์


                   3.2 ปุ๋ยหมัก
                        - ค่าความเป็นกรด-ด่าง
                        - ค่าการนำไฟฟ้า
                        - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                        - ค่า C/N ratio
                        - ปริมาณโพแทสเซียม
                        - เปอร์เซ็นต์เศษวัสดุ
                        - ปริมาณฟอสฟอรัส
                   3.3 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
                       - ค่าความเป็นกรด-ด่าง
                       - ค่าการนำไฟฟ้า
                       - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                       - ปริมาณฟอสฟอรัส
                       - ปริมาณโพแทสเซียม
                       - ปริมาณแคลเซียมออกไซด์
                       - ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์

           4. การวิเคราะห์น้ำ 

                      - ความเป็นกรด-ด่าง
                      - ค่าการนำไฟฟ้า
                      - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
                      - ปริมาณฟอสฟอรัส
                      - ปริมาณโพแทสเซียม
                      - ปริมาณโซเดียม
                      - ปริมาณแคลเซียม
                      - ปริมาณอะลูมินัม
                      - ปริมาณซัลเฟต
                      - ปริมาณคลอไรด์

 

                      
                                     
  ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน

                    1.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7363-1033 หรือ 0-                              7363-1038 ต่อ 121
                    2.ศูนย์บริการข้อมูลดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร. 0-7433-3781
                    3.สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน
                    4.หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน

Visitors: 55,546