รูปแบบการให้บริการ

         1 หน่วยงานที่มาขอรับบริการ

             1.1  นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล                    ทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             1.2 นักวิชาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมประมง   กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ                                มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

             1.3 เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป

         2 ลักษณะการให้บริการ

             2.1 การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการพร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงดิน

             2.2 การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำการปรับปรุงดินในระดับไร่นา

รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน

Visitors: 55,545