งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

          บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน  น้ำ  พืช  และวัสดุปรับปรุงดิน

                 กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจักการดิน น้ำ พืชและวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ การให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และโครงการการวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นโครงการที่วิเคราะห์ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินเค็มให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

             1)  บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ


                             

รูป กิจกรรมวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ

 

                     2)  บริการวิเคราะห์เคลื่อนที่และให้คำแนะนำการจัดการดินในระดับไร่นา

                                                     รูป การให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในจังหวัดยะลา ตรัง  สงขลา และพัทลุง

                  3)  การวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โครงการการวิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เป็นโครงการที่วิเคราะห์ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นสภาพดินเค็มให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่มวิเคราะห์ดินมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ และค่าต้องการยิปซัม ที่ต้องใช้ในการปรับปรุงให้สภาพดินดีขึ้น

 

                       

 

                                              การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร                             รูป การติดตามดำเนินงานพื้นที่โรงปุ๋ยจังหวัดสงขลา สตูล และตรังเพื่อขอการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต

 

                                  งานวิจัยร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               1 ศึกษาและตรวจวัดระดับการยุบตัวของดินอินทรีย์ในจังหวัดนราธิวาสโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ศึกษาตั้งแต่ปี 2526 โดยมีการ                   เก็บข้อมูลการยุบตัวทุกเดือนจำนวน 7 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ พรุบาเจาะ พรุกาบแดง และพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

 

              2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำในพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ศึกษาตั้งแต่ปี 2534 โดยมี                      การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและเก็บข้อมูล 37 จุด ในพื้นที่พรุ ในจังหวัดนราธิวาส

 

              3 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกำมะถัน แปลง 4 และแปลง 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

              4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนัก                          วิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยใช้งบ กปร.

 

              5 การใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินในการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการร่วมกับนักวิชาการ                      โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยใช้งบ กปร.

 

              6 การศึกษาการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมกระดังงาที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษา : บ้านโคกอิฐ-                     โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (งบ กปร.)

 

 

    

 

                                     

 

Visitors: 55,546