พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต


 

 

                 "...ศูนย์ศึกษาฯ นี้เป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกัน..."
                 "...เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทุกคนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นที่มาดูมาศึกษาก็ได้
            คือเป็นทัศนศึกษาพานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยก็ตาม หรือไม่ใช่โรงเรียน เป็นข้าราชการทุกชั้นตั้งแต่ชั้นผู้น้อยมาจนถึง
            ชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับทุกอย่าง คือ หมายความว่า ทุกหน้าที่สามารถมาดูในแห่งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต่างๆ  
            ของวิชาการ อันนี้เท่ากับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่จะมาดูอะไรมีวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา..."

                                     พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
                                                                                                                    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531

                  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำเอาผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ได้จากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านดิน 
            น้ำ ป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ และสาธารณสุข มาจัดทำเป็นแปลงสาธิตและจัดแสดงไว้ในรูปแบบของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" 
              และได้รักษา "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" นี้ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
              และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิสังคมของตนเองต่อไป

 

    
                 

                 
             
                  
             
             
              
              

   
               
                
                
                
                       
                     
                     

                                       
                                                              
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

Visitors: 86,689