องค์ความรู้


 

        จากผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาอาชีพและด้านสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำมาจัดทำเป็นคู่มือ ตำรา และหลักสูตรการฝึกอบรม ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

         คู่มือ ตำรา 

 

     ชื่อเรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 8 ชนิด

     ปีที่จัดทำ : 2562                            

 

   ชื่อเรื่อง : การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
   เพื่อทำหญ้าหมักสำหรับสัตว์เลี้่ยง

         ปีที่จัดทำ : 2562


    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลานิลในน้ำเปรี้ยว
    และการทำปลานิลส้ม

         ปีที่จัดทำ : 2562                            

    ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
    เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

         ปีที่จัดทำ : 2562                            


    ชื่อเรื่อง : การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 
    เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

         ปีที่จัดทำ : 2562                            

    ชื่อเรื่อง : การปลูกฝรั่งในพื้นที่ดินเปรี้ยว  

    ปีที่จัดทำ : 2561                                


   

    ชื่อเรื่อง : การปลูกผักกูดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

    ปีที่จัดทำ : 2561                               

   

    ชื่อเรื่อง : ผลสำเร็จ 19 หลักสูตร  

    ปีที่จัดทำ : 2561                                  


    ชื่อเรื่อง : การแปรรูปไม้เสม็ดขาว     

    ปีที่จัดทำ : 2561                               

    ชื่อเรื่อง : คู่มือโรคเท้าช้าง 

    ปีที่จัดทำ : 2561                               


    ชื่อเรื่อง : การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ 
  ดินเปรี้ยวจัด                                           

    ปีที่จัดทำ : 2560                            

    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

    ปีที่จัดทำ : 2560       


    ชื่อเรื่อง : ต้นไม้ทรงปลูก ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

    ปีที่จัดทำ : 2560                            

    ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
  ตามโครงการแกล้งดิน                               

    ปีที่จัดทำ : 2559                            


    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลาในสภาพน้ำเปรี้ยว     

    ปีที่จัดทำ : 2558       

    ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก  
  พืชผักกินฝักกินผล                               

    ปีที่จัดทำ : 2558                            


    ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก  
  พืชผักกินใบ                               

    ปีที่จัดทำ : 2558                            

    ชื่อเรื่อง : หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต     

    ปีที่จัดทำ : 2556       


   ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
  เพื่อปลูกผักกินฝักกินผล                           

    ปีที่จัดทำ : 2554                            

    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงโคเนื้อ                            

    ปีที่จัดทำ : 2554       


    ชื่อเรื่อง : การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว       

    ปีที่จัดทำ : 2554       

    ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงและป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง

    ปีที่จัดทำ : 2554       


   ชื่อเรื่อง : การผสมอาหารข้นเลี้ยงสัตว์  
  โดยเกษตรกร                                     

    ปีที่จัดทำ : 2554                            

    ชื่อเรื่อง : การปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

    ปีที่จัดทำ : 2553                                     

 

 

         แผ่นพับ

 

   แผ่นพับ แกล้งดิน         

  

 

 

   

 แผ่นพับ ไบโอดีเซล พลังงาน
 ทางเลือกจากพระราชดำริ...
 สู่ประชาชน

  

 


   แผ่นพับ พิพิธภัณฑ์ดิน       

     

    

 

   แผ่นพับ การปลูกผักสวนครัว

            

 

 

 แผ่นพับ การปลูกมะนาว 
 ในบ่อซีเมนต์                  

 

 

 

 แผ่นพับ การพัฒนาพันธุ์
 ปลานิล ที่ทนน้ำเปรี้ยว         

  

 


 

 แผ่นพับ การเพาะพันธุ์
 ปลานิล                        

 

 

 
 

  แผ่นพับ การเพาะเห็ดในถุง
  พลาสติก                        

   

 


   แผ่นพับ การเพาะเห็ดฟาง
 ในตระกร้า ด้วยขี้เลื่อยไม้ยาง
 พาราและผักตบชวา         

 

 

 แผ่นพับ เกษตรทฤษฎีใหม่
 บนพื้นที่ดินเปรี้ยว                

 

 


   แผ่นพับ แก๊สชีวภาพ พลังงาน 
 จากมูลสัตว์ พลังขับเคลื่อน
 ชุมชนต่อเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 
   แผ่นพับ สมุนไพรกับการผลิต
 ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง             

 

 


 แผ่นพับ แปรรูปหญ้าแฝก    

 

 

  แผ่นพับ ป่าพรุโต๊ะแดง       

 

 แผ่นพับ ศึกษาธรรมชาติ
 ป่าพรุ-ป่าเสม็ดจำลอง           

 

 

 

 แผ่นพับ ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
 พระราชดำริ ศูนย์ศึกษา
 การพัฒนาพิกุลทองฯ     

 

 


 

         หลักสูตรการฝึกอบรม 

 

    ปีงบประมาณ    

หลักสูตร/โครงการ

2562

 หลักสูตรที่ 1 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล 
 หลักสูตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกผักแซมระหว่างร่องสวนไม้ผลผสมผสาน 
 หลักสูตรที่ 3 การผลิตข้าวคุณภาพและการจัดตั้งกลุ่ม 
 หลักสูตรที่ 4 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ