บทความที่น่าสนใจ

               

     มหัศจรรย์ชันโรง ผึ้งจิ๋วแต่แจ๋ว 

         ชันโรง (Stingless Bee) เป็นแมลงสังคมขนาดเล็กโดยพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละออง เกสรของพืชมาใช้เป็นอาหาร ....
                                                                                                               อ่านต่อ >>

               

     พันธุ์หญ้าแฝก ที่เหมาะสมสำหรับในการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

         หญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ ....
                                                                                                               อ่านต่อ >>

                            

     แหนแดง พืชน้ำมหัศจรรย์      

         แหนแดง  เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพโดยผ่านกระบวนการตึงไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) ที่อาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง....
                                                                                                                    อ่านต่อ >>

                        

     เห็ดหลินจือ ราชาแห่งสมุนไพร       

         เห็ดหลินจือ  ฉายา ราชาแห่งสมุนไพร สัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล และยังเป็นสมุนไพรที่วงการแพทย์แผนจีน ให้การยอมรับและใช้ในการดูแลสุขภาพมานานมากกว่า 2,000 ปี โดยหลายคนให้ คำนิยามว่า เห็ดหลินจือ เป็นยาอายุวัฒนะ พร้อมทั้งยังถูกบันทึกลงในตำราของสมุนไพรจีนว่าเป็นสมุนไพรที่มีอายุมากที่สุดของประเทศจีนซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

                             

     หญ้าหมัก.....อาหารสัตว์ทำได้ทุกฤดูกาล     

         หญ้า นับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศ หรือในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศเข้าถึง ซึ่งจะช่วยให้คุณค่าทางอาหารของพืชเหล่านั้นคงอยู่ อีกทั้งหญ้าหมักเป็นพืชอาหารสัตว์ที่สามารถทำได้ทุกฤดูกาลและเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กำลังมองหาวิธีการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปีได้เป็นอย่างดี ....

                                                                                                                              อ่านต่อ >>

  

     แหล่งรวมพันธุกรรมพันธุ์ไม้ในป่าพรุ.....ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

           ป่าพรุ (Peat swamp forest) เป็นป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนชั้นซากพืช หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 
"พีท" ในพื้นที่ที่มีน้ำขังเกือบทั้งปี มีซากอินทรียวัตถุทับถมทำให้ดินยุบตัวลงได้ง่าย เป็นป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง
ไปจากป่าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดินในป่าพรุจะเป็นดินอินทรีย์ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ร่วงหล่นมาเป็นเวลา
นานทำให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างช้าๆ และน้ำจะเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำชา ....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

  

     ปลานิล ทนน้ำเปรี้ยว พัฒนาสู่ปลานิลส้ม เพิ่มมูลค่า...สร้างรายได้     

         ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดจำพวกกินพืช มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำ
เค็มเลี้ยงง่าย โตเร็ว ออกลูกดก เจริญเติบโตได้รวดเร็วในเวลา 1 ปี มีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และมีความยาวประมาณ
1 ฟุต การเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีสภาพน้ำเปรี้ยว (เป็นกรด ค่า pH ต่ำกว่า 4) เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง ของเกษตรกร....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

  

     แหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

        " กล้วย " เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายหาทานได้ง่าย และมีราคาถูก นอกจากจะมีสีสันสวยงาม
หอมหวานน่ารับประทานแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันรักษา บำบัด และฟื้น
ฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

                       

     กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ     

     กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ
1-3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของ
ประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

                           

     "ดาหลา" พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้     

     หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน คงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจาก
ราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยาง
พาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยางพารา........
                                                                                                                             อ่านต่อ >>

                       

     ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน     

     อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4
ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่
ปลูกอ้อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้น........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     ปลาน็อคน้ำ....ภัยร้ายจากฤดูฝน     

    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือนส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ
ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประสบปัญหาโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ     

    พรุ หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งที่มีน้ำแช่ขัง ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มขังจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแฉะจะมีพวกหญ้า
หรือพืชน้ำขึ้น ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็นแหล่งพันธุกรรมของพรรณไม้ป่าที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย........
                                                                                                                             อ่านต่อ >>

   

     ศาสตร์พระราชา....สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา     

    เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จะขยายผลแห่งความ
สำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ  โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า "หมู่บ้านรอบศูนย์"
เป็นเป้าหมายแรก โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นผลสำเร็จ........
                                                                                                                           อ่านต่อ >>

   

     นิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปราดเปรื่องในทุกด้าน และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร
และประเทศชาติอย่างมากมาย........
                                                                                                                          อ่านต่อ >>

                       

     ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯนับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการ
ทำงานแบบบูรณาการ ตามพระราชดำริ........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     เลี้ยงไก่ไข่....หลังบ้าน สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ความว่า "...ศึกษาทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติ
โดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาล์มน้ำมัน เศษวัชพืชเป็นอาหารไก่........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

   

     พรุแฆแฆ ปลูกผักเสี้ยนแปรรูป...เพิ่มมูลค่า     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ให้ราษฎรสามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพรุเสื่อมโทรม........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

   

     สบู่กลีเซอรีน....ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

    สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคน สบู่มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน ทำให้
สามารถชำระล้างร่างกายให้สะอาดมากขึ้น ปัจจุบันสบู่ในท้องตลาดมีทั้งรูปแบบของสบู่ ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว
ซึ่งโดยหลักแล้วสบู่ทุกแบบมีขั้นตอนพื้นฐานในการผลิตที่เหมือนกันคือ........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>