บทความที่น่าสนใจ


 

  

     แหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

      " กล้วย " เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายหาทานได้ง่าย และมีราคาถูก นอกจากจะมีสีสันสวยงาม
หอมหวานน่ารับประทานแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมาย อีกทั้งมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันรักษา บำบัด และฟื้น
ฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

                       

     กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ     

     กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ
1-3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของ
ประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

                           

     "ดาหลา" พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้     

     หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน คงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจาก
ราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยาง
พาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยางพารา........
                                                                                                                             อ่านต่อ >>

                       

     ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน     

     อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4
ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่
ปลูกอ้อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้น........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     ปลาน็อคน้ำ....ภัยร้ายจากฤดูฝน     

    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือนส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ
ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประสบปัญหาโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ     

    พรุ หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งที่มีน้ำแช่ขัง ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มขังจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแฉะจะมีพวกหญ้า
หรือพืชน้ำขึ้น ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็นแหล่งพันธุกรรมของพรรณไม้ป่าที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย........
                                                                                                                             อ่านต่อ >>

   

     ศาสตร์พระราชา....สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา     

    เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จะขยายผลแห่งความ
สำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ  โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า "หมู่บ้านรอบศูนย์"
เป็นเป้าหมายแรก โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นผลสำเร็จ........
                                                                                                                           อ่านต่อ >>

   

     นิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปราดเปรื่องในทุกด้าน และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร
และประเทศชาติอย่างมากมาย........
                                                                                                                          อ่านต่อ >>

                       

     ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯนับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการ
ทำงานแบบบูรณาการ ตามพระราชดำริ........
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

   

     เลี้ยงไก่ไข่....หลังบ้าน สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ความว่า "...ศึกษาทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติ
โดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาล์มน้ำมัน เศษวัชพืชเป็นอาหารไก่........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

   

     พรุแฆแฆ ปลูกผักเสี้ยนแปรรูป...เพิ่มมูลค่า     

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ให้ราษฎรสามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพรุเสื่อมโทรม........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

   

     สบู่กลีเซอรีน....ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

    สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคน สบู่มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน ทำให้
สามารถชำระล้างร่างกายให้สะอาดมากขึ้น ปัจจุบันสบู่ในท้องตลาดมีทั้งรูปแบบของสบู่ ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว
ซึ่งโดยหลักแล้วสบู่ทุกแบบมีขั้นตอนพื้นฐานในการผลิตที่เหมือนกันคือ........
                                                                                                                               อ่านต่อ >>

Visitors: 89,134