ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน...

                   ๑. กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖ooo

                          โทร. o-๗๓๖๓-๑o๓๓ หรือ o-๗๓๖๓-๑o๓๘ ต่อ ๑๒๑

                   ๒. ศูนย์บริการข้อมูลดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙o๑oo โทร. o-๗๔๓๓-๓๗๘๑            

                   ๓. สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน

                   ๔. หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 

 

 

 


 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

สถานที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     ที่ตั้งกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงาน........

หน้าที่ความรับผิดชอบ/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

       หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงดิน 2. ให้บริการวิเคราะห์ตัว........

รายการวิเคราะห์ให้บริการ

        ๑.การวิเคราะห์ดิน ๑.๑.การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (Soil pH) - ค่าการนำไฟฟ้า (Electriccal Condu.......

รูปแบบการให้บริการ

         ๑.หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ๑.๑.นักวิชาการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก........

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

         บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการวิเคราะห์........

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน,น้ำ,พืช,วัสดุปรับปรุงดิน

แหล่งความรู้

 

 


กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Visitors: 64,110