การศึกษา ทดลอง วิจัย


 

 

        จากแนวพระราชดำริที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานต่างๆกว่า 13 หน่วยงาน ดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย มาโดยตลอด ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษา ทดลอง ตั้งแต่ปี 2525 - 2562 พบว่า มีมากกว่า 300 เรื่อง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำมาจัดทำเป็นคู่มือ ตำรา และหลักสูตรการฝึกอบรมแก่เกษตรกร

 

   การศึกษา ทดลอง วิจัย ในรอบ 37 ปี (2525 - 2565)

การศึกษา ทดลอง วิจัย (เรื่อง)

   จำนวน    

   แล้วเสร็จ   

   ระหว่างดำเนินการ   

    1. งานพัฒนาที่ดิน 

127

124

3

    2. งานวิชาการเกษตร 

41

40

1

    3. งานป่าไม้

53

53

-

    4. งานปศุสัตว์

51

51

-

    5. งานประมง

16

16

-

    6. งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ

15

15

-

    7. งานส่งเสริมอุตสาหกรรม

1

1

-

    8. งานชลประทาน

2

2

-

    9. มหาวิทยาลัยมหิดล

2

2

-

   10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

5

-

   11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4

4

-

   12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

3

-

   13. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1

1

-

รวมทุกหน่วยงาน

321

317

4