งานป่าไม้


 

         งานวิจัยของงานป่าไม้ (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ) 

 

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้มะฮัง
Abstract Full
2   การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด Abstract Full
3   การทดลองปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ Abstract Full
4   โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ไม้เม็ดในพื้นที่พรุนราธิวาส Abstract Full
5   น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ด Abstract Full
6   สำรวจสัตว์ป่าในป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส Abstract Full
7   โครงการศึกษาลักษณะทางวนวัฒนาวิทยาของพันธุ์ไม้ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส Abstract Full
8   การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส
Abstract Full
9   การปลูกไม้เสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าพรุจังหวัดนราธิวาส
Abstract Full
10   สภาพเศรษฐกิจสังคม และปริมาณการใช้ไม้สร้างบ้านเรือนของชุมชนที่อาศัยอยู่โดบรอบพรุ จังหวัดนราธิวาส Abstract Full
11   การทดลองคัดเลือกพันธุ์ไม้ฟื้นฟูในสภาพป่าพรุ Abstract Full
12   ผลการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม Abstract Full
13   การศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ
Abstract Full
14   ผลผลิตซากผืช และปริมาณธาตุอาหารในซากพืชของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส Abstract Full
15   การคัดเลือกพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม
Abstract Full
16   โครงการศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส
Abstract Full
17   ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดิน
Abstract Full
18   การศึกษาการเจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าพรุบางชนิดที่ปลูกในสภาพที่มีน้ำขัง
Abstract Full
19   โครงการทดลองปลูกย่านลิเภาภายใต้สวนยางในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ 
Abstract Full
20   การศึกษาการเพิ่มมูลค่าป่าไม้เสม็ดขาวกาารสร้าไม้พาดล่อผึ้งหลวง
Abstract Full
21   การศึกษาทดลองหว่านลูกบอลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุหลังถูกไฟไหม้
Abstract Full

 

ลำดับที่เรื่องขนาดไฟล์
1   การทดลองคัดเลือกพันธุ์ไม้ฟื้นฟูสภาพป่าพรุ 
68.2 KB
2   การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด 
61.9 KB
3   โครงการศึกษาลักษณะทางวนวัฒนะวิทยาของพันธุ์ไม้ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส 
54.1 KB
4   การศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส 
55.3 KB
5   เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้มะฮัง 
56.7 KB
6   การศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ 
54.1 KB
7   น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ด 
75.4 KB
8   ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดินและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าพรุบางชนิดในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ 
101 KB
9   ผลการศึกษาหาแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม 
59.5 KB
10   ผลผลิตซากพืช และปริมาณธาตุในซากพืชของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
60.6 KB
11   สภาพเศรษฐกิจสังคม และปริมาณการใช้ไม้สร้างบ้านเรือนของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพรุ จังหวัดนราธิวาส 
52.6 KB
12   การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส 
51.0 KB
 13   การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  64.6 KB

 14

 

  การกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกไม้ป่าพรุ

               1.ผลของการกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของไม้มะฮังใหญ่ 

 

57.5 KB

15   การเจริญเติบโตของไม้เสม็ดขาวที่ปลูกในพื้นที่พรุเสื่อมโทรม จังหวัดนราธิวาส  62.2 KB
16   การศึกษาการตัดสางขยายระยะที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไม้เสม็ด  51.3 KB
17   การศึกษาและทดลองป้องกันรักษาเนื้อไม้ป่าพรุ (การสำรวจและวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ศัตรูทำลายไม้ในป่าพรุ  65.0 KB
18   การประยุกต์ใช้ genetic markers เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้เสม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส  46.1 KB
19   การศึกษาการแตกหน่อของไม้เสม็ดที่ตัดฟันในระดับความสูงที่ต่างกันบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  54.6 KB
20   การศึกษาการพึ่งพาทรัพยากรป่าพรุของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่พรุ  54.4 KB
21   การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ป่าพรุ (ความแน่น การหดตัว และจุดหมาดของไม้ป่าพรุ  55.3 KB
22   การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ป่าพรุ (องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของไม้ป่าพรุ)  58.7 KB
23   การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุในประเทศไทย  60.3 KB
24   การศึกษาและทดลองป้องกันรักษาเนื้อไม้ป่าพรุ  55.0 KB

25

 

  การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความทนทาน และการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดและไม่ป่าพรุ ในเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง

      จังหวัดนราธิวาส 

 

63.0 KB

26   การสำรวจเห็ดราในระบบนิเวศป่าไม้เสม็ด  57.6 KB
27   การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก  54.4 KB
28   แนวทางแก้ไขความเสียหายของผลผลิตการเกษตรที่เกิดจากกระรอก  56.8 KB
29   ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ในระบบนิเวศน์ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  57.4 KB
30   การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ป่าพรุ (กลสมบัติของไม้ป่าพรุ)  50.7 KB
31   การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ป่าพรุ (การผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากไม้ป่าพรุ 4 ชนิด)  60.3 KB
32   การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ป่าพรุ (คุณสมบัติของไม้แผ่นบาง ไม้อัด และแผ่นปาร์ติเกิลที่ผลิตจากไม้พรุ 4 ชนิด)  64.7 KB
33   การศึกษาวิจัยงานสาธิตเพื่อจัดการป่าไม้เสม็ด  51.6 KB
34   การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส  51.0 KB
35   การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม (การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน)  64.4 KB
36   การศึกษาชนิดและสถานภาพของสัตว์ป่าในป่าเสม็ดของพรุโต๊ะแดง  54.3 KB
37   แนวทางการจัดการสัตว์ป่าหายากในป่าพรุโต๊ะแดง นิเวศวิทยาของนกตะกรุม Leptoptilos javanicus Horsfield ในป่าพรุโต๊ะแดง  54.5 KB
38   แนวทางการจัดการสัตว์ป่าหายากในพรุโต๊ะแดง (ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกพญาปากกว้างท้องแดง)  56.7 KB
39   การทดลองปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ทดลองปลูกในพื้นที่พรุ  52.8 KB
40   ผลของวัสดุปรับปรุงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่พรุ  57.5 KB
41   ผลผลิตซากพืชและปริมาณธาตุอาหารในซากพืชของป่าเสม็ดขาวที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  50.9 KB
42   การศึกษาลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของพันธุ์ไม้เสม็ดขาวในจังหวัดนราธิวาส  52.9 KB
43   การศึกษาลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของพืชพื้นล่างป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส  56.7 KB
44   การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ใบเสม็ดขาวเพื่อการผลิตน้ำมันเขียว  63.0 KB
45   การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมกล้าปาล์มสาคู  54.8 KB
46   ความหลากหลายและประชากรกระรอกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  63.5 KB
47   การศึกษาหากำลังผลิตของไม้เสม็ดในพื้นที่พรุ  55.0 KB
48   เห็ดราทำลายไม้ที่พบในไม้เสม็ดขาว   54.4 KB