ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์


 

      สถานที่ตั้ง  
 

            ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส ๗ กิโลเมตร และห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ๒ กิโลเมตร

  วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.....
          วัตถุประสงค์ 

                           1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยน 
               กระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น
                         2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้สามารถ 
               เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเองไปพร้อมกับการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
                         3. .ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานขยายผลด้วยมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบการท่องเที่ยวใน 
               เชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม
                          4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดำเนินงาน โดยยึดหลักการโครงการพระราชดำริ และการปฏิบัติตนตาม 
                รอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางการดำเนินงานโดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือชี้นำการดำเนินงาน

Visitors: 343,122