ข่าวประชาสัมพันธ์


 

                                                                      

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) 

รายละเอียด >> 

                     

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                  

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

            

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                                                                  

           สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคร.๑๒ สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการฝึกอบรมการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส''

รายละเอียด >> 

                                                        

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

รายละเอียด >> 

                                        

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด >> 

                                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.)​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบตลาดบาเละฮิเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                           

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563                                                                                                                   

รายละเอียด >>  

                                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ให้การต้อนรับนายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด >>  

                                           

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิค19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง และฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                 

รายละเอียด >>  

                                           

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                

รายละเอียด >>  

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)                                          

รายละเอียด >>  

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

รายละเอียด >>  

                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                

รายละเอียด >>  

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียด >>  

                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                                                    

รายละเอียด >>  

                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                         

รายละเอียด >>  

                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                                                                     

รายละเอียด >> 

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการดำนา ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนาโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด >> 

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัยโควิค 19 ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ

รายละเอียด >> 

                                                                                              

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ มีผล และ ความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"

รายละเอียด >> 

                                                                                                        

          การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆคนจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

รายละเอียด >> 

                                                                                                   

          ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-19 ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-19 ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ ลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วยไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว

รายละเอียด >> 

 

                                                         

        วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง

รายละเอียด >>  

 

                                                  

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด >>  

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว

รายละเอียด >> 

<< < ... 2 3 4 5 > >>

Visitors: 95,754