ข่าวประชาสัมพันธ์


 

    

         วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและ
  การสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
  (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง
  รายละเอียด >>

    

             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ 
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด >>

    

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีต
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว
รายละเอียด >>

  

               วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด >>

  

                  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 สำหรับ 
     ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่
     เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย
     รายละเอียด >>

        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion,
Save Our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด >>

        

              วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้
หัวข้อ “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
รายละเอียด >>

        

         วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วม
จัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด >>

        

     วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

        

     วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-
ทรายขาว ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาวอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
รายละเอียด >>

        

     วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลา
กลาง จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

        

     ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการ
สวนไม้ผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 ราย โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้  
และสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ผลจำพวกส้มโอ มะนาว มังคุด ทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็น
โรค หรือถูกแมลงเข้าทำลาย รวมทั้งตัดแต่งกิ่ง แขนงที่เกิดขึ้นมากเกินไป
รายละเอียด >>

       

      วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมทำบุญตักบาตร 
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

     วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมทำบุญตักบาตร
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในการจัดการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้แก่นักการทูตแรกเข้า ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2562 จํานวน
4 ราย และเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน กปร. จํานวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 
รายละเอียด >>

      

      วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future :ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
รายละเอียด >>

    

      วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม 
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 
องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
รายละเอียด >>

      

      วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28
สิงหาคม 2562 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานกปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชน 
ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป6หลวง และพระบรมวงศานุวงค์ ที่มีต่อ
พสกนิกร ทั่วประเทศ
รายละเอียด >>

       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กําหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 
ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 และได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ อันนําไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน และเพื่อเผยแพร่
ผลการดําเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ให้ปรากฏต่อสาธารณะชนต่อไป
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผล
การพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายในงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”
ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบ
ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
รายละเอียด >>

        

      วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน
กปร. และนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่   
สำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ 
รายละเอียด >>

      

      วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในภาคเช้า
เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
จากนั้นเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด >>

       

      นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เปิดเผยว่า 
ตามที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นอก
ตำราเรียน และประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ทั้งหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
รายละเอียด >>

     

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้
ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
รายละเอียด >>

      

      วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนา
หมู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมพบปะและเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการฯ
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตร 
ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์ฯได้จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของนายดำ หะยะมิน เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ บ้านพิกุลทอง หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่ จำนวน 20 ไร่ 
รายละเอียด >>

      

      ข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวเพื่อสุขภาพ ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอ    
ตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ 1 ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้            
รายละเอียด >>

<< < ... 2 3 4 5 > >>

Visitors: 89,134