ข่าวประชาสัมพันธ์


 


  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ......

  • ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้้าของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ 1 ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้......

  • ันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหาร
    จัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส......

<< < ... 2 3 4 > >>

Visitors: 76,330