ข่าวประชาสัมพันธ์

   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กำหนดจัดงาน“วันดินโลก ประจำปี 2565” ภายใต้หัวข้อ
“Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

 

                                    

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 

                                          
       
   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                             
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

 

                                    

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

 

                             
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

           
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ

 

               

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ๕ จังหวัดภาคใต้

 

                                           

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

                            

    

     "ชันโรง" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน อาชีพการเลี้ยงชันโรง เป็นอาชีพได้รับความสนใจของชุมชนในหลายพื้นที่ เนื่องจากชันโรงมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย......

 

                                                

        กระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง  กระจับ เป็นพืชน้ำ ชนิดลอยน้ำ ที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด ๔ ชนิด มีลักษณะลำต้นทั่วไปคล้ายกับชนิด ๒ เขา แต่มีลักษณะเด่นที่แตกต่าง คือ ลำต้นไม่แตกไหล.......

 

                                                                            

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

                               

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

 

                       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ๓๐ ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 

                                                   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน ๔ ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 

 

                       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดกิจกรรมเสวนา "ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ"

 

 

                                  

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ(ศพท.)ให้การต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

                                                              

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

                                                                              

       ศูนย์ศึกษา​การพัฒนา​พิกุล​ทอง​ฯ​ (ศพท.)​ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปรับปรุงดินทรายจัดแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร่ บนพื้นที่ดินทรายจัด​ หลักสูตร “การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่”  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

                 

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

                              

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕

 

                                                                     

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๓ โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพรุโต๊ะแดง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

 

                                         

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมการแปรรูปไก่เบตง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

                 

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทูตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก

 

                  

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

                                

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง จังหวัดยะลา

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีปิดและรับโล่เกียรติคุณ การฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค ๔) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

 

                          

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค ๔) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

 

<< < ... 2 3 4 5 > >>

Visitors: 343,118