ข่าวประชาสัมพันธ์


 

      

      วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมทำบุญตักบาตร
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในการจัดการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้แก่นักการทูตแรกเข้า ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2562 จํานวน
4 ราย และเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน กปร. จํานวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 
รายละเอียด >>

 
      

      วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future :ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
รายละเอียด >>

 
    

      วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม 
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 
องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
รายละเอียด >>

 
      

      วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28
สิงหาคม 2562 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานกปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชน 
ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป6หลวง และพระบรมวงศานุวงค์ ที่มีต่อ
พสกนิกร ทั่วประเทศ
รายละเอียด >>

 
       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กําหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 
ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 และได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ อันนําไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน และเพื่อเผยแพร่
ผลการดําเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ให้ปรากฏต่อสาธารณะชนต่อไป
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผล
การพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายในงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”
ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบ
ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
รายละเอียด >>

 
        

      วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน
กปร. และนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่   
สำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ 
รายละเอียด >>

 
      

      วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในภาคเช้า
เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
จากนั้นเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด >>

 
       

      นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เปิดเผยว่า 
ตามที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นอก
ตำราเรียน และประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ทั้งหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
รายละเอียด >>

 
     

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้
ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
รายละเอียด >>

 
      

      วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนา
หมู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมพบปะและเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการฯ
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตร 
ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์ฯได้จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของนายดำ หะยะมิน เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ บ้านพิกุลทอง หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่ จำนวน 20 ไร่ 
รายละเอียด >>

 
      

      ข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวเพื่อสุขภาพ ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอ    
ตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ 1 ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้            
รายละเอียด >>

 
     

      วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น  
ในระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด >>

 
      

      วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดฝึก  
อบรมหลักสูตร “การออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์” โดยมีนายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มทำนา
บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด >>

 
      

      วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธาน 
การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
รายละเอียด >>

 
      

      วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 255 ราย นั่งรถลากพ่วงโดยมีเจ้าหน้าที่บรรยาย
กิจกรรมภายในศูนย์ฯ
รายละเอียด >>

 
      

      วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ 
ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ 
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รวม 50 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ  
รายละเอียด >>

 
      

      วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 
รายละเอียด >>

 
      

      วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา 
องคมนตรี และคณะฯ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
รายละเอียด >>

 
      

      วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ 
ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด)" ในครั้งนี้จัดอบรม
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุคิริน ระแงะ และยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รวม 50 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ
รายละเอียด >>

 
      

      วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร  
ภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
เปรี้ยวจัด" ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
รายละเอียด >>

 
      

      วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี 
ด้วยหัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
โดยร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมอาสาพัฒนา ด้วยการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และ สระน้ำ
ภายในพื้นที่ศูนย์ศ์ึกษาฯ โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
โดยได้สนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร โรงเรียน หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป นำไปใช้ 
ประโยชน์
รายละเอียด >>

 
      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกิจกรรมการ
ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด >>

 
      

      วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำโดย นางสายหยุด เพ็ชรสุข  
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำจืด นราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม และข้าราชการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด >>

 

<< < ... 2 3 4 > >>


 

Visitors: 80,179