ข่าวประชาสัมพันธ์


 

    

       วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.
  จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างใน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
  ต้านภัยโควิด-19" ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
  รายละเอียด >>

    

       วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.
  จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" ในพื้นที่จังหวัด
  นราธิวาส
  รายละเอียด >>

    

              โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่
  ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกข้าว จนทำให้เกษตรกร
  สามารถปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 มาอย่างต่อเนื่อง
  รายละเอียด >>

    

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต
  สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” แก่พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 
  บ้านป่าไผ่ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี
  อำเภอสุไหงปาดี บ้านปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอเหนือ และบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส
  รายละเอียด >>

    

              เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ มีผล และ
  ความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด 
  อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"
  รายละเอียด >>

    

              การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆคนจำนวนมาก
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมา
  หากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้
  ต่างๆในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต  
  รายละเอียด >>

    

              “ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-19 ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-19 ทำให้เห็น
  การว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ นลืมคิดถึงการทำการเกษตร
  แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วย
  ไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว
  รายละเอียด >>

    

            วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและ
  การสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
  (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง
  รายละเอียด >>

    

             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ 
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด >>

    

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีต
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว
รายละเอียด >>

  

               วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด >>

  

                  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 สำหรับ 
     ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่
     เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย
     รายละเอียด >>

        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion,
Save Our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด >>

        

              วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้
หัวข้อ “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
รายละเอียด >>

        

         วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วม
จัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด >>

        

     วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

        

     วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-
ทรายขาว ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาวอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
รายละเอียด >>

        

     วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลา
กลาง จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

        

     ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการ
สวนไม้ผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 ราย โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้  
และสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ผลจำพวกส้มโอ มะนาว มังคุด ทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็น
โรค หรือถูกแมลงเข้าทำลาย รวมทั้งตัดแต่งกิ่ง แขนงที่เกิดขึ้นมากเกินไป
รายละเอียด >>

       

      วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมทำบุญตักบาตร 
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

     วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมทำบุญตักบาตร
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในการจัดการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้แก่นักการทูตแรกเข้า ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2562 จํานวน
4 ราย และเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน กปร. จํานวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 
รายละเอียด >>

      

      วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future :ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
รายละเอียด >>

    

      วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม 
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 
องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด >>

      

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
รายละเอียด >>

      

      วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28
สิงหาคม 2562 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานกปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชน 
ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป6หลวง และพระบรมวงศานุวงค์ ที่มีต่อ
พสกนิกร ทั่วประเทศ
รายละเอียด >>

       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กําหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 
ประจําปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2562 และได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ อันนําไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน และเพื่อเผยแพร่
ผลการดําเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ให้ปรากฏต่อสาธารณะชนต่อไป
รายละเอียด >>

<< < ... 2 3 4 5 > >>

Visitors: 91,668