หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

        การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะผสมผสานโดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ดังนี้

๑. กรมพัฒนาที่ดิน

๒. กรมชลประทาน

๓. กรมวิชาการเกษตร

๔. กรมปศุสัตว์

๕. กรมประมง

๖. กรมส่งเสริมการเกษตร

๗. การยางแห่งประเทศไทย

๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์

๙. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

๑o. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

๑๑. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๒. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๓. กรมควบคุมโรค

๑๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

๑๕. กรมการพัฒนาชุมชน

๑๖. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส

๑๗. กรมที่ดิน

๑๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

๒o. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

๒๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

๒๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๔. กองทัพภาคที่ ๔

๒๕. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กรป.กลางเดิม)

๒๖. กรมแผนที่ทหาร

๒๗. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       (สำนักงาน กปร.)

๒๘. จังหวัดนราธิวาส

๒๙. กรมป่าไม้

๓o. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๓๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาส

๓๒. กรมการข้าว

๓๓. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๓๔. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

๓๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๖. กรมหม่อนไหม

 


 

 รายการหลัก 


 

พระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ

      ...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์.........

ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์ 

      ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส ๗ กิโลเมตร และห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ๒ กิโลเมตร.....

วัตถุประสงค์

      ๑. เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและด้านอื่นๆตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุที่แบ่งเป็นเขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนาไว้แล้ว….. 

โครงสร้างของศูนย์ฯ 

     

การบริหารภายในโครงการ

      การบริหารงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่..... 

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

      การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน้นการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หลากหลายสาขาวิชา.....

 อัตรากำลัง

   

พื้นที่ดำเนินการ

     จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "...ให้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน..."

  


 

กลับสู่หน้าหลัก  

Visitors: 64,121