ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการ เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในด้านต่างๆ ซึ่งได้ทำการศึกษา ทดลอง วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พรุให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดแสดงการดำเนินงานในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ไว้เป็นตัวอย่าง และต้นแบบ แก่ผู้สนใจ มาศึกษา ดูงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ และขณะเดียวกัน ได้นำผลสำเร็จที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้เกษตรกรรู้จักประยุกต์ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้

 

      "...เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่  แต่ว่าเป็นที่มาดูมาศึกษาก็ได้คือเป็นทัศนศึกษา พานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยก็ตาม หรือไม่ใช่นักเรียน เป็นข้าราชการทุกชั้นตั้งแต่ชั้นผู้น้อยมาจนถึงชั้นผู้ใหญ่   ทุกระดับทุกอย่าง คือหมายความว่า ทุกหน้าที่สามารถมาดูในแห่งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต่างๆ ของวิชาการ อันนี้เท่ากับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์  ที่จะมาดูอะไร  มีวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนั้นไปดูศูนย์ศึกษาก็ไปหย่อนใจก็ได้ เพราะว่าทำงานเครียด ก็ไปเที่ยวศูนย์ศึกษาเหมือนไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ ได้ความรู้ด้วย  นี่แหละเป็นหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนา... "

 

 พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  

 

  • งานพัฒนาที่ดิน : "โครงการแกล้งดิน" ต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
  • การทำเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
  • สวน ๗๒ พรรษา พันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพร
  • สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา
  • การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว
  • แปรรูปเส้นใยพืชในท้องถิ่น สร้างอาชีพเพิ่มรายได้
  • การปลูกพืชแบบเศรษบกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
  • ศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ระบบนิเวศน์ป่าพรุ และแจกจ่ายกล้าไม้
  • โรงงานหัตถกรรมแปรรูปไม้เสม็ดขาว
  • การปลูกพืชผัก ปลูกพืชแซมยาง และการเพาะเห็ด
  • พืชสวนครัวประดับ ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
  • ใช้ที่ดินอย่างฉลาด ปราศจากสารเคมี สู่ชีวีที่ยั่งยืน
  •  โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก สู่การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
  •  สวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา
  •  พัฒนา สาธิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
  •  ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการแปรรูป สร้างรายได้ในครัวเรือน
  •  กำจัดโรคเท้าช้าง/โรคเรื้อน/โรคหนอนพยาธิ/แมลงพาหะนำโรค
  • "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ศูนย์ศึกษา ไม่ใช่โรงเรียน...ไม่ใช่สถานีทดลอง แต่เป็นที่รวมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"......ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปยอดคณะดูงานในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

 

เดือน มกราคม ๒๕๕๙

 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน


 

ศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ประชุม/สัมมนาและราคา

  

 

ระบบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

      ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.....

บริการข้อมูลดิน แผนที่การใช้ที่ดิน

      โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง รุ่นทดสอบ ออนไลน์ ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ดิน คู่มือการติดตั้งโปรแกรมดินไทย…..

บริการหญ้าแฝก

                                          

       ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์……

การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

      เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้....
 


กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 57,322