ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์

ระเบียบการเยี่ยมชมงาน

ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์

  1.การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และ ส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่โทรสาร 073-631034 การติดต่อขอดูงานโทร 073631033 , 073631038 ต่อ101

  2.การขอใช้ห้องประชุม และห้องพัก ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน

  3.ห้องบรรยายสรุป สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 100 ท่าน

  4.วิทยากรให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมงานเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาดูงานได้เอง

  5.ห้องบรรยายสรุป และอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ

  6.อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุมและห้องพักได้แสดงดังรายการที่แนบมา คิดค่าบริการตามจำนวนคนที่แจ้งไว้หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ประเภทอาหาร และราคา

 

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันมิฉะนั้นจะคิกค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก: โต๊ะอาหารแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง (คน) กับข้าว 2 ชุด /โต๊ะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทรศัพท์ 073-631033 และ 073-631038 ต่อ 101 โทรสาร 073631034

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 
Visitors: 53,397