ภาพรวม 17 ผลสำเร็จที่โดดเด่น


 

 

 แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ 

 การปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดในพื้นที่พรุ

 การปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู 

 แกล้งดิน

 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา

 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกผักกินผล

 การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

 การปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกอ้อยคั้นน้ำ

 การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในพื้นที่ดินพรุ

 การปลูกสละแซมในสวนยางพารา

 การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา

 การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื้อยไม้ยางพารา

 การผลิตอาหารข้นสำหรับไก่พื้นเมือง

 การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ