พิกุลทอง...ถ่ายทอดความรู้การรวมกลุ่มผลิตพืชผักพื้นที่ดินทรายจัด

                     นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา  พื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล หลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ถ่ายทอดความรู้การรวมกลุ่มผลิตพืชผักพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

                    นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา  พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล ณ ห้องประชุม 2  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

                       วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 

                        วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ จัดโครงการ "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข          ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  >>อ่านต่อ...

 

 

พิกุลทอง...รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

                          วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จ    เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559" ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่ากล่าวรายงานการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.จวบ ผู้นำชุมชนบ้านโคก >>อ่านต่อ...

 

 

 

ผอ.ศพท. ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

                           วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล และนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง     เรืองเพ็ง นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (8-9 สิงหาคม 2559)

                     นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  >> อ่านต่อ...

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักให้แก่ครู - นักเรียน

โครงการเกษตรอาหารกลางวัน (28-29 ก.ค.59)

                      นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริม  การเพิ่มปริมาณผลิตผลในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 28 โรงเรียน >>อ่านต่อ...

 

 

พิกุลทอง...ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค.59)

                       วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...นำเกษตรกรนรา ดูพื้นที่ปลูกพืชในดินทรายที่บาเลาะ(27-29 ก.ค.59)

                นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ที่มีสภาพพื้นที่เป็นดินทราย ไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล ได้แก่ เกษตรกรบ้านบางมะนาว เขาตันหยง บูกิตอ่าวมะนาว ตือลาฆอปาลัส สะปอม และบ้านใหม่ จำนวน 60 ราย >>อ่านต่อ...


ศูนย์ฯ ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 หมู่บ้าน (25-26 ก.ค.59)

                       นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายแย้ม ศรีชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล นางสาวนันทา เพราะทอง นักวิชาการเกษตรชาญการ งานส่งเสริมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (25-26 ก.ค.59)

                  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่ซึ่งมีพระราชดำริให้ดำเนินการ หลักสูตร "การส่งเสริมผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ"  >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาพื้นที่นาร้างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  (14-15 ก.ค.59)

                   นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรพื้นที่นาร้าง รุ่นที่ 1  (12-13 ก.ค.59)

                  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2559 (12 ก.ค.59)

                             วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งที่ 1/2559มีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม (พพร.) รุ่นที่ 5 (23-24 มิ.ย.59)

                         วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. ซึ่งนำคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วมประชุมหารือ โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มิ.ย.59)

                           วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้  เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี  นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร.  >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  (21มิ.ย.59)

                              วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้าน การประสานงานโครงการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้ สำนักงาน กปร. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายมาเณศ  บุณยานันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดง >>อ่านต่อ...

 

 กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (20 มิ.ย.59)

                       เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. ลงมาเพื่อประชุมเตรียมการรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการนักบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>อ่านต่อ...

 

 

พิกุลทอง....จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล (27-28 มิ.ย.59)

                            นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ    ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ>>อ่านต่อ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ จังหวัดนราธิวาส

                      วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ มายังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  นายปรีชา   โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

 ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี (9 มิ.ย.59)

                        วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่    ร่วมกิจกรรมพลิกฟื้น คืนป่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne) เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง....ร่วมกิจกรรม “โครงการลูกปลูกป่าถวายพ่อ” (9 มิ.ย.59)

                            วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม โครงการลูกปลูกป่าถวายพ่อ   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา >>อ่านต่อ...

 พิกุลทอง....ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

                                    วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมี     พระสงฆ์ 70 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์...>>อ่านต่อ...

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559” (2 มิ.ย.59)

                           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559      ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วมภายในศูนย์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ >>อ่านต่อ...

 

     การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการฯ ในงานเยี่ยมบ้านพ่อ 26 พ.ค.59

                   นางสายหยุด  เพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้นางสาวคิศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  ในงานเยี่ยมบ้านพ่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 >>อ่านต่อ... 

พิกุลทอง...ร่วมเปิดงานเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ) 24-26 พ.ค.59

                   นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ)  ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559  สำหรับการจัดงานเยี่ยมบ้านพ่อ   ในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วม 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  23-24 พ.ค.59

                      กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559          ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีมอบโล่รางวัล มอบทุนการศึกษา บรรยายพิเศษ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร>>>อ่านต่อ...

แถลงข่าว เยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ) 19 พ.ค.59

                           วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมแถลงข่าว โครงการเยี่ยมบ้านพ่อจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2559 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน เยี่ยมบ้านพ่อ "9 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ >>อ่านต่อ...

องคมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน 18 พ.ค.59

          วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ภายในอาคารเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ >>อ่านต่อ...

 
 

>>อ่านต่อหน้า 1 , 2, 5

 

Visitors: 82,605