ข่าวประชาสัมพันธ์


 

สำนักงาน กปร. ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

            วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  กองติดตามประเมินผล และกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. >>อ่านต่อ

สำนักงาน กปร. ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

         วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  คณะทำงานกองติดตามและประเมินผล และกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประชุมหารือเพื่อรับทราบ >>อ่านต่อ

คณะ กปร. ติดตามงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะ ติดตามงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

     วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ โดยมีนายประยูร พุทธชาด นายอำเภอตากใบ เป็นประธานการประชุม  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ

     วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ

โครงการ“หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

     วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อน  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     วันที่ 15 มกราคม 2562 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     วันที 13 มกราคม 2562 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบหมาย ให้นายกิตติศักดิ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับนายอภินันท์ ซือธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมบรรยายในโครงการอบรมขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

     วันที่ 10 มกราคม 2562 นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร หลักประจํา” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม 12 b สังกัดมณฑลทหารบกที 46 พร้อมด้วยคณะ จัดอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสา  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดพิธิีทำบุญทางศาสนาต้อนรับปีใหม่ 2562 และกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ

     วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาต้อนรับปีใหม่ 2562 ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญทางศาสนา >>อ่านต่อ

ผอก.ปพ.41 และผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ มอบไข่ไก่ตามโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กับงานปศุสัตว์ พิกุลทองฯ

     วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสายใจ มณีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายธเนศ มณีกุล ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานที 41 สํานักงาน กปร. นายเฉลิมพล บุญเจือ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการทดสอบการเลี้ยงไก่ไข่  >>อ่านต่อ

 

งานควบคุมโรคติดต่อฯ พิกุลทองฯ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

     วันที่ 7 มกราคม 2562 สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.12 สงขลา) นําโดย น.ส.สุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้าสํานักงาน ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอระแงะ  >>อ่านต่อ

งานวิชาการและประสานงาน พิกุลทองฯ ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรตัวอย่างบ้านตอหลัง

     วันที่ 7 มกราคม 2562 นายรัฐพล ศักดิ์นราวงศ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรตัวอย่างของนายสมพงษ์ แก้วสําอาง บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อให้คําแนะนําในการฟื้นฟูแปลงเกษตร  >>อ่านต่อ

งานควบคุมโรคติดต่อฯ พิกุลทองฯ เยียมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

     วันที่ 3 มกราคม 2562 สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.12 สงขลา) นําโดย น.ส.สุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้าสํานักงาน ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการกึ่งถาวร สืบสานศาสตร์พระราชา ในงานวันเปิดศูนย์ CESRA

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 5 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการกึ่งถาวร สืบสานศาสตร์พระราชา ในงานวันเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าชาวนราฯ"

     วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการ  >>อ่านต่อ

ผู้อำนวยการพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

“น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” จังหวัดปทุมธานี

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา”  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

     วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  >>อ่านต่อ

งานวิชาการเกษตร พิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตก้อนเชื้อเห็ด”

     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตก้อนเชื้อเห็ด” ให้กับเกษตรกร  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2561

     วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  >>อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร 

วิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

     วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการ “Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย”

     วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทป รายการ “Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย” >>อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พิกุลทองฯ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ โรงเรียนบ้านหัวเขา

     วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐพล  ศักดิ์นราวงศ์ เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  >>อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พิกุลทองฯ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ โรงเรียนจรรยาอิสลาม

     วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายรอสะดี มะรอเซะ เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โรงเรียนจรรยาอิสลาม ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบหมายให้ นางสายใจ มณีรัตน์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง >>อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ

     วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายธีระพงศ์ บิลสุริยะ และเจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรในโรงเรียน >>อ่านต่อ

หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พิกุลทองฯ ลงพื้นที่บ้านลูโบะบายะ

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกวี ลิ่มอุสันโน หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำการจัดตั้งแปลงเรียนรู้ >>อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิกุลทองฯ ลงพื้นที่ขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ บ้านเขาตันหยง

     วันที่ 12 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ บ้านเขาตันหยง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานแปลงเกษตรกร >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่

     วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายวิโรจน์  ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ >>อ่านต่อ

 ศูนย์พิกุลทองฯ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

     วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก       ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดดุอาร์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดดุอาร์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร >>อ่านต่อพิกุลทองฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

     วันที่ 12 กันยายน 2561 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงบูรณการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือการพิจารณาแผนงาน งบประมาณ ประจำปี 2562

       วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือการพิจารณาแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2562 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายลลิต ถนมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์

     วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้จัดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 2 โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภาคใต้ฝ่งอ่าวไทย" >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

       วันที่ 8 กันยายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัคราชฑูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้"

       วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ หลักสูตร "การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถทำการเกษตรบนพื้นที่ดินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จักอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว"

        วันที่ 2-3 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศุนย์ฯ หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถทำการเกษตรบนพื้นที่ดินของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด >>อ่านต่อ

พิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

    วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ที่จัดขึ้นระหว่าวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

          วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 >>อ่านต่อ 

พิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

        วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >>อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของศูนย์ฯ

    วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดยคุณอุษณีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

     วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยในพื้นที่พรุมาใช้ประกอบการวางแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง อย่างถูกต้องและยั่งยืน >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม และข้าราชการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดกิจกรรม "ปลูกต้นรวงผึ้ง"

    วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง >>อ่านต่อ 

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 2 >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ จัดอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ"

     วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการต้อนรับประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ

     วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับพลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ พร้อมร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการอาคารบังคับน้ำ >>อ่านต่อ


พิกุลทองฯ จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 "

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 " >>อ่านต่อ 

ผอ. ศพท. ลงพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน และนายวิรุฬ ยอดรัก เจ้าพนักงานเกษตรปฏบัติงาน ลงพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมกับเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จัดทำประชาพิจารณ์ สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตร และงานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ สำรวจความคิดเห็นและความต้องการประกอบอาชีพของเกษตรกรในโครงการฯ >>อ่านต่อ

 พิกุลทองฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

             วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัมนาที่ดิน ภายใต้ชื่องาน " 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน " >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม (พพร.) รุ่นที่ 7 

      วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคระผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7 >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

      วันที่ 19-20 เมษายน 2561 กองติดตามและประเมินผลและกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2 เมษยน 2558 >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ร่วมประชุม "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัญจร ครั้งที่ 12 "

      วันพฤหัสบดีที่ 29 เมาายน 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี รองประธานการประชุมซึ่งสำนักงาน กปร. ได้จัดให้มีการประชุม "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ สัญจร ครั้งที่ 12" >>อ่านต่อ

 

ปลานิลทนน้ำเปรี้ยว พัฒนาสู่ปลานิลส้ม

       งานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการทดลองพัฒนาคัดเลือกพันธุ์ปลานิลมาเลี้ยงในสภาพน้ำเปรี้ยวตั้งแต่วัยอ่อนจนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วนำมาเพาะพันธุ์ จนกระทั่งได้พันธุ์ปลานิลทนน้ำเปรี้ยวที่เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตค่อนข้างดี รสชาติต่างจากที่อื่น >>อ่านต่อ 

 

 

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุ?ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

             วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกาาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า >>อ่านต่อ

 

 

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >> อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ

   วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

       วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 คณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง >>อ่านต่อ

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทองฯ

    วันพฤหัสบดีที่ 22 นางสาวสุมาส ลอยเมฆ หัวหน้างานปราบปรามควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายแพทย์เจษฏา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 12 >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ"

            วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในโครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ  >>อ่านต่อ

พิกุลทองฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ  (8 ก.พ. 61)

           วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.พิสุทธ์ วิจารณ์สร ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ( 7 ก.พ. 61 )

              วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง >>อ่านต่อ

 

พิกุลทองฯ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) (5 ก.พ. 61)

     วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายในหลักสูตร "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาพื้นที่พรุ" และนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.12 บรรยายในหลักสูตร "ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยใช้เอง" >>อ่านต่อ

 

 

                                                                                                                         

 

พิกุลทองฯ ร่วมประชุมบูรณาการโครงการศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนใต้

                   วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมบูรณาการโครงการศิลปาชีพ

   ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน       การประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง >>อ่านต่อ

 

 

พิกุลทองฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพ (18 ม.ค. 61)

            วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ
 

พิกุลทองฯ ต้อนรับคณะโครงการ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส (11 ม.ค.61)

      วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัมนาพิกุลทองฯ  ให้การต้อนรับคณะโครงการ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ
 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน (5 ส.ค.60)

          วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลาและปัตตานี) สำหรับในปี 2560  >>>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“การปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบริเวณบ้าน”

               ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบริเวณบ้าน" โดยมี นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรม และนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>>อ่านต่อ...

 

คณะกรรมการโครงการประกวดเกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกร

ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร (3 ส.ค. 60)

                 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการโครงการประกวดเกษตรกรต้นแบบและกลุ่มเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ      นำโดยนายประสิทธิ์  เพ็ชรสุข หัวหน้างานหม่อนไหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ จำนวน 13 หมู่บ้านเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ ที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 37 ราย >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานร่วม        ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ได้กำหนดเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก ในการนี้ >>>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร

 “การจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตข้าวเพื่อผลิตพืชผัก พืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และการจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลในพื้นที่ดินทรายจัด”

                 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 256  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส  จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตพืชผัก พืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและการจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลในพื้นที่ดินทรายจัด” ณ อาคารพิกุลกนก   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>>อ่านต่อ...

        

 

 
 
 

ศูนย์ฯ พิกุลทอง เปิดการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (26 มิ.ย.60)

             นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560  โดยมี นางสาว   ประทุม สุริยา อุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการ ในการนี้ ดร.สัญญา กุดั่น วิทยากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ“เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรม” >>อ่านต่อ...

ศูนย์ฯ พิกุลทอง ร่วมกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”(14 มิ.ย.60)

         ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day ณ ห้องธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารพระบารมีปกเกล้า โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ >>อ่านต่อ...

ผอ.ปค. 4 ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ (7 มิ.ย.60)

           วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย  หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โดยมี นายศุภรัตน์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. เป็นประธาน >>อ่านต่อ...

 

ผอ.ปค. 4 สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ (6 มิ.ย. 60)

             วันอังคารที่  6  มิถุนายน  2560    นายจรัส  สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและ  ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ได้นำนายศุภรัตน์  อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 42 สำนักงาน กปร. และคณะ ลงพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

พิกุลทองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม2560  โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม นายศุภรัชต์อินทราวุธ ผอ.กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4  สำนักงาน กปร. คณะอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

กปร.ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลการพัฒนา

                  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร.  นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผอ.กลุ่มประสานงานพื้นที่ 42 และเจ้าหน้าที่ กปร. และนำคณะลงพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงสีข้าวพิกุลทอง ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ  ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ >>อ่านต่อ...

 

จนท.โรงพยาบาลตรัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนำเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จากนั้นนำคณะนั่งรถลากพ่วงศึกษาชมงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต พิพิธภัณฑ์ดิน และแวะชม/ซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

โครงการมูลนิธิรากแก้วศึกษาดูงาน “บ้านพ่อ”

               วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะโครงการมูลนิธิรากแก้ว ซึ่งนำคณะเยาวชนในเขตอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงาน  โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เรียนรู้งานปศุสัตว์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาและการทำเกษตรวิธีประมง และสวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการและออกร้าน

ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560

                     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการและ ออกร้านในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560 โดยจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผลสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาหรุณาธิคุณ พร้อมจำหน่ายผลผลิตทาง  การเกษตร ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 >>อ่านต่อ...

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                 วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนำศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะ ในโอกาสนี้ได้นำคณะนั่งรถลากพ่วงชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์ฯ >>อ่านต่อ....

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการสารคดี

“ร้อยใจชายแดนใต้เทิดไท้จักรีวงศ์ ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม”

                    นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย  หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน นายอภิชาต รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ และ นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง หัวหน้างานประมง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการสารคดี “ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์ ชุด พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม” ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2560 ของบริษัทAEC The Power >>อ่านต่อ...

 

คณะเกษตรกรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

                 วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะเกษตรกรจากอำเภอปาเซปูเต๊ะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 50 คน จากนั้น นายนิอาเรฟ บินนิโซะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นำคณะนั่งรถลากพ่วงชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งคณะเกษตรกรจาก  รัฐกลันตัน ให้ความสนใจเป็นพิเศษ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

                    วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีโดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  ในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ

ติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

                      วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมการติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี นายจรูญ อิ่มเอิบสิน      ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง >>อ่านต่อ...          

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                         วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา    ราชเจ้า โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว

โครงการสืบสานมรดก “หกศูนย์” กับตราไปรษณียากรที่ระลึก

                    วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560  นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว โครงการสืบสานมรดก “หกศูนย์”กับตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรม

"พัฒนาการปศุสัตว์ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

                      วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2560นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาการปศุสัตว์ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะนั่งรถลากพ่วงชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรม “ลิ้มรสชาติ ข้าวหอมกระดังงา”

                 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมกระดังงา ในงาน “ลิ้มรสชาติ ข้าวหอมกระดังงา” โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ แปลงนาข้าว ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมการติดตามผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นำโดย ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ มาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย สาธิต ทดสอบ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (งบประมาณ สนง.กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2560 >>อ่านต่อ...

สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทองฯ จัดโครงการปลูกป่าสร้างรายได้

                     นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่ 2 ไร่ ของงานป่าไม้  ซึ่งได้ทำการปลูกต้นจาก จำนวน 115 ต้น (ระยะปลูก 3x6 เมตร) ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ อีกจำนวน 80 ต้น บริเวณ รอบสระน้ำ >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การต้อนรับ นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ จังหวัดสงขลา ซึ่งมาเข้ารับการอบรม "เพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ >>อ่านต่อ...

 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เยี่ยมชม “บ้านพ่อ” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ กรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ให้การต้อนรับ และนำคณะนั่งรถลากพ่วงชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ >>อ่านต่อ...

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

                      วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ตรวจเยี่ยมโครงการศิลปาชีพหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  >>อ่านต่อ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการสารคดี

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

                 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2560 นายอนุรักษ์    บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์ประกอบการ   ถ่ายทำสารคดี  "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  เรื่องโครงการแกล้งดิน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ให้สัมภาษณ์ เรื่องการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและการปรับปรุงดิน >>อ่านต่อ...

งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อบรมเกษตรกร

                  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "แร่ธาตุโค" เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตก้อนแร่ธาตุให้แก่เกษตรกรบ้านโคกอิฐ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีเกษตรที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน โดยมีนายสนทยา หน่อโท๊ะ เจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส เป็นผู้บรรยาย >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการสารคดี

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

                  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำสารคดี  "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช" เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับการ         นำผลสำเร็จของศูนย์ฯ ไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด >>อ่านต่อ...

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน “บ้านพ่อ”

                  วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำคณะนั่งรถชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต พิพิธภัณฑ์ดิน และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ>>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับรางวัล “สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับจังหวัด”

                วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยนางอุบล รัตนสมบูรณ์ แทน หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขฯ  เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559 >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อบรมเกษตรกร

               วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร "กองทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์” ให้แก่เกษตรกรบ้านเขาตันหยง บ้านคีรี และ บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ณ งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

“การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

                    วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แทน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นวิทยากรบรรยาย "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมตามโครงการ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                   วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนำศ.นพ.ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรมรักสคูล จังหวัดขอนแก่น และนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายพิเศษ

“หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

                  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการประยุกต์สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้กับข้าราชการ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบถวายพระเทพศีลวิสุทธิ์

                  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยาชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบถวายพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เกษตรกรในพื้นที่งานขยายผล

                 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560  นายจรัส   สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผลการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปมอบให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโคก ตำบลจวบ และบ้านจูโว๊ะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนประจำปี 2560

            วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข นายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ และนางสาวคศิกาญจน์ สุขมี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนประจำปี 2560 ระดับประเทศ >>อ่านต่อ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้อนรับอธิบดีกรมประมง (7 ก.พ.60)

             วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การต้อนรับ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1/2560 เพื่อมอบนโยบายติดตามความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ >>อ่านต่อ...

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร

   ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

             วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน  มากสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8  ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ นางสาววาสนา ภู่ทับทิม เกษตรกรบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสมาน ผ่านพรม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมง

               วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายจิตจรูญ ตันติวาลา       ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 8 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงใน         จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ประมง >>อ่านต่อ...

 

  บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หน่วย ฉก.ทร.นย. 33 และหน่วย ฉก.สันติสุข นราธิวาส เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และผู้แทนหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน “บ้านพ่อ”

          วันศุกร์ที่ 27  มกราคม 2560 นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ พันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมประชาชนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 1 จากนั้นคณะได้ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนั่งรถชมกิจกรรมอื่นๆ ภายในศูนย์ฯ >>อ่านต่อ...

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มในพื้นที่ขยายผล

                     วันที่ 27 มกราคม 2560 นายวิรุฬ ยอดรักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ลงพื้นที่บ้านโคก และ บ้านจูโว๊ะ อำเภอเจาะไอร้อง บ้านโคกสะตอ อำเภอสุไหงปาดี บ้านโคกอิฐ-โคกใน และบ้านปลักปลา อำเภอตากใบ และบ้านเปล อำเภอเมืองนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

 

ศูนย์ฯ พิกุลทอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขยายผล

                       วันที่ 24 มกราคม 2560 นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย   แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานร่วม  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ลงพื้นที่บ้านโคกสะตอ ม.7  ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับ GMM 25 กรีนเวฟและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ >>อ่านต่อ...

 

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งที่ 3

                 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นางสายหยุด  เพ็ขรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและขยายผล ลงพื้นที่สำรวจสภาพน้ำท่วม งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ โดยมีนายแทน  รังเสาร์ หัวหน้างาน ปศุสัตว์ศูนย์ฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ด้วย จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม โครงการฟาร์มตัวอย่าง   โคกบ้านปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้จักได้วางแผนให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด ต่อไป >>อ่านต่อ...

ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 

                  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. นางสายหยุด เพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร   (100 วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียน นราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ...

 

งานควบคุมโรคติดต่อฯ ศูนย์ฯ พิกุลทอง ลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (19 ม.ค.60)

                วันพฤหัสบดีที่19 มกราคม 2560 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในสัปดาห์ราชประชาสมาสัยกับทีมสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการ อ.สุไหงโก-ลก (19 ม.ค.60)

       วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในกิจกรรม “สุไหงโก-ลกทำดีเพื่อพ่อ ตามรอยพระบาทยาตรา” ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2560 ณ อาคารสวนรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

กปร. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (18 ม.ค.60)

            วันพุธที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 13.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะประชุมติดตามผล และมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

กปร. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (18 ม.ค.60)

                    วันที่ 18 มกราคม 2560 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม.....บ้านของพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (17 ม.ค.60)

                    วันอังคารที่ 17 มกราคม 2559  นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ซึ่งได้นำปราชญ์ชุมชนจากจังหวัดสงขลา(รุ่นที่ 3) มาศึกษาดูงานและได้นำชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ฯ   หลังจากนั้นให้การต้อนรับผู้ใหญ่บ้านโคกสะตอ นายอานูวา กาเซ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ซึ่งนำกลุ่มแกนนำสัมมาชีพชุมชน บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี       อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา >>อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม.....บ้านของพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  (10 ม.ค.60)

             วันอังคารที่ 10 มกราคม 2559 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้   การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ซึ่งได้นำปราชญ์ชุมชนจากจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 1) มาศึกษาดูงานและได้นำชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ฯในเวลาเดียวกัน นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน  >>อ่านต่อ...

ประชุมสวัสดิการศูนย์ฯ พิกุลทอง (12 ม.ค.60)

                  วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม  2560  นางสายหยุด เพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดประชุมสมาชิกสวัสดิการเงินออมและสวัสดิการร้านค้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้ ได้จัดให้ มีการจับรายชื่อสมาชิก ผู้โชคดีรับของขวัญกันอย่างทั่วหน้า >>อ่านต่อ...

สำนักงาน กปร. ติดตามผลกระทบหลังน้ำท่วม  (11-12 ม.ค.60)

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นายสุทัศน์  ตั้งพิพัฒน์พงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 42 สนง.กปร. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรบ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง พร้อมด้วย นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามผลกระทบหลังภาวะน้ำท่วมและในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  นายภัทรพงศ์  เทียนสี ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร.  พร้อมคณะ โดยมีนายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ >>อ่านต่อ...

 

 

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ฉบับที่ 5 (6 ม.ค.60)

                           วันที่ 6มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่สำรวจสภาพน้ำท่วมบ้านปลักปลา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีน้ำท่วมพื้นที่ปาล์มน้ำมันจำนวน 200 ไร่ สวนยางพารา จำนวน 300 ไร่ และพื้นที่บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส น้ำท่วมพื้นที่นาข้าว จำนวน 150 ไร่ ปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 ไร่ และแปลงพืชผัก จำนวน  2 ไร่และในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกสะตอ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ฉบับที่ 4  (6 ม.ค.60)

                             วันที่ 6 มกราคม 2560 นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นสำรวจผลกระทบของน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการโดยลงพื้นที่บ้านป่าทุ่ง บ้านบาเลาะ ในโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พบว่ามีน้ำท่วมพื้นที่นาข้าว ประมาณ 200 ไร่ และแปลงพืชผัก ประมาณ 40 ไร่ >>อ่านต่อ...

 

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ฉบับที่ 3 (6 ม.ค.60)

                           วันที่ 6 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่งานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้  ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุบาเจาะ หมู่ที่ 4 ตำบล  โคกเคียน อำเภอเมือง และโครงการพัฒนาพื้นที่ พรุกาบแดง หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมโดยพบว่า มีพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 70% ของพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมัน >> อ่านต่อ...

 

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ฉบับที่ 2 (6 ม.ค.60)

                       วันที่ 6มกราคม 2560 นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมบ้านนายพรหมศิริ อินราช เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน ขุดยกร่องปลูกไม้ผลผสมผสาน 3.5 ไร่ พบว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ในวันเดียวกันนายวิรุฬ ยอดรัก ได้ลงพื้นที่  >>อ่านต่อ...     

 

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ฉบับที่ 1 (5 ม.ค.60)

วันที่ 5 มกราคม 2560  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและงานขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบ้านยูโย ต.บางขุนทอง บ้านโคกอิฐ-โคกใน และบ้านโคกกระท่อม ต.พร่อน  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รวมพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด จำนวน 5,884 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา ไม้ผลผสมผสาน พืชผัก แปลงปลูกพืชผัก และนาข้าว >>อ่านต่อ...

 

คณะผู้เกษียณอายุราชการ เยี่ยมศูนย์ฯ พิกุลทอง (5 ม.ค.60)

                              วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้เกษียณอายุราชการจากกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  โดยมีนายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน >> อ่านต่อ...

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ขยายผลศูนย์ฯพิกุลทอง (31 ธ.ค.59-3 ม.ค.60)

                      ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 เกิดสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ ทำการเกษตร ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
                      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สำรวจพื้นที่ในเบื้องต้น พบว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,510 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์      น้ำท่วมในครั้งนี้  ประกอบไปด้วยพื้นที่นาข้าว พื้นที่ขุดยกร่องเพื่อปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลแบบผสมผสาน พื้นที่ปลูกพืชผักพืชไร่ เช่น มะเขือ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรผู้มีอาชีพการเลี้ยงปลายังได้รับความเสียหาย จำนวน 18 บ่อ  >>อ่านต่อ...

 

ศพท. ให้การอบรมการดูแลนาข้าวหลังน้ำลด (4 ม.ค.60)

              วันพุธที่ 4 มกราคม 2559  นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลนาข้าวหลังน้ำลด” มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน  23 ราย  เกษตรกรได้ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์ พด. จาก ศูนย์ฯ ได้แก่ สารเร่ง พด.1 สารเร่ง พด.2 และสารเร่ง พด.7 ในการนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การสนับสนุนกากน้ำตาล เพื่อใช้ในกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพแก่เกษตรกรด้วย >>อ่านต่อ...

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สนองนโยบายรัฐบาล(26 ธ.ค59-4 ม.ค.60)

                           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   โดยมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมจำนวน 10 คณะ 365 ราย ให้ความรู้และฝึกอาชีพ จำนวน 2 คณะ 33 ราย  เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมศูนย์ค่อนข้างน้อย >>อ่านต่อ...

 

ผอ.ศพท. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (4 ม.ค.60)

                              วันพุธที่ 4 มกราคม 2559 นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แปลงเกษตรได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักมาก ทำให้พื้นที่นาข้าวและพื้นที่แปลงไม้ผลผสมผสานพื้นที่ขุดยกร่องได้รับความเสียหาย  >>อ่านต่อ...

 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม.....บ้านของพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (26 ธ.ค.59)

                   วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559  นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นางปัจจิมา บัวยอม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และคณะ จำนวน 30 ราย พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality Inception Workshop) (27 ธ.ค.59)

                       วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสายใจ มณีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่องความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality Inception Workshop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) >>อ่านต่อ... 

 

กปร. ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม“ศูนย์ฯ พิกุลทอง” (27 ธ.ค.59)

                            วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 42 สนง.กปร. หัวหน้าหน่วยงานร่วม  และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ (เพิ่มเติม ปี2560) งบ กปร. จากนั้นลงพื้นที่บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส>>อ่านต่อ...

 

สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์ สัมภาษณ์เกษตรกร “ศูนย์ฯ พิกุลทอง” (27 ธ.ค.59)

                       วันที่ 27 ธันวาคม 2559  รศ.พิพัฒน์    ไทยอารี กรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์     เข้าหารือและขอสนับสนุนข้อมูลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ทั้งไทยพุทธและมุสลิมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จากนางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร สำหรับประกอบงานวิจัยของสถาบัน >>อ่านต่อ...

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (26 ธันวาคม 2559)

                     วันที่ 26 ธันวาคม 2559  นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการในการนำแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 6 ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ >>อ่านต่อ...

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ศึกษาดูงาน“พิกุลทอง” (26 ธ.ค.59)

               วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้การต้อนรับ นางปัจจิมา      บัวยอม  รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค  ที่ 12  จังหวัดสงขลาและคณะ พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

 

เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้งานด้านอาชีพ (22 ธ.ค.59)

                    วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม  2559  นายวิโรจน์  ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรอำเภอเมืองนราธิวาส  อำเภอรือเสาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสและเกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดยะลา จำนวน 213 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ระชาสัมพันธ์นำคณะ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านไบโอดีเซล ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและการเพาะเห็ด ณ ศูนย์ศึกษาการศูนย์พัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ... 

 

ศาลเยาวชนฯ นำเยาวชนและผู้ปกครอง (26 ธ.ค.59)

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม  2559  นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  พิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนพร้อมผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ซึ่งนำโดยสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานสวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้านปศุสัตว์ และการเพาะเห็ด ณ ศึกษาการศูนย์พัฒนาพิกุลทองฯ  >>อ่านต่อ...

 

 

พิกุลทอง บรรยายพิเศษ

“หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (22 ธ.ค.59)

             วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559    นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการประยุกต์สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  >>อ่านต่อ...

พิกุลทองต้อนรับ หมอดินอาสาประจำอำเภอจังหวัดตรัง (16 ธ.ค.59)

                  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559  นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะหมอดินอาสาประจำอำเภอของจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมเปิดงาน "ล้นเกล้าชาวไทย...

สถิตในดวงใจนิรันดร์"  (15 พ.ย.59)

                  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุนันทา สะวะรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "ล้นเกล้าชาวไทย...สถิตในดวงใจ   นิรันดร์"  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2559 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>อ่านต่อ...

ศึกษาเรียนรู้ดูงาน “ศูนย์ฯ พิกุลทอง”

                   วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559  นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำคณะศึกษาดูงานกิจกรรมด้านต่างๆ ของศูนย์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ >>อ่านต่อ...

เสวนายามเช้า ณ พิกุลทอง

                     วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา  07.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมพบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

พิกุลทองร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความดี (5ธ.ค.59)

                          วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2559  นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมพิธีเปิด “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” (3 ธ.ค.59)

                        นายสุรเดช  เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดงาน  "วันดินโลก"  Word Soil Day  "ดินและถั่ว เกื้อกูลชีวิต"     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2559  >>อ่านต่อ... 

พิกุลทองร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก” World Soil Day  (5 ธ.ค.59)

                             นายสุรเดช  เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดงาน  "วันดินโลก"  Word Soil Day  "ดินและถั่ว เกื้อกูลชีวิต"     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2559  >>อ่านต่อ...  

พิกุลทองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) (1 ธ.ค.59)

                          นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
                          วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น.  นายจรัส  สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

หน้าที่ 2 , 3 , 4 , 5

Visitors: 82,510